วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารจัดโครงการนำร่องพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติ
มุกดาหาร/
https://youtube.com/watch?v=CUyZYN_p2Ok&feature=share8
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566  นายมงคลชัย   สมอุดร   รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   นายอภัย  เจริญมิตรผู้อำนวยการส่วนกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง  สำนักงาน ก.ก.ถ.  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติ   ณ โรงแรมโฮเทล มุก จังหวัดมุกดาหาร  โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกว่า 100  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างองค์ความรู้ระหว่างส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน  เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กฎหมาย  กฎหรือระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งเป็นการอนุวัติการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่กฎหมายบัญญัติ  โดยรัฐมีหน้าที่ต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการและใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการให้ประชาชนหรือชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมดำเนินการและได้รับประโยชน์จากการดำเนินการ รวมถึงมีสิทธิในการบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
จังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่นำร่อง และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  เพื่อรับฟังแนวทางในการสร้างผลสัมฤทธิ์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติ  ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันอันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือกันดำเนินงานและบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตอุทยานแห่งชาติได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป


ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ