วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
SUSTAINABLE BUSINESS เป้าหมายใหญ่  สำเร็จได้จาก Growth Mindset พนักงาน?
 “คนเราจะดูดีที่สุดเมื่อเป็นตัวของตัวเอง
ความล้มเหลวถอดแบบกันได้ แต่ความสำเร็จเลียนแบบกันไม่ได้”
 
บทสนทนาตอนหนึ่งที่ชวนให้ฉุกคิดในซี่รีส์สุดฮิตอย่าง Agency  สะท้อนให้เห็นเทรนด์การดำเนินธุรกิจในยุคนี้ ที่ทุกธุรกิจต่างเดินหน้าแข่งขันกันอย่างดุเดือด ด้วยการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ ‘Sustainable Business’ ชี้ให้เห็นว่า ‘กำไร’ ไม่ใช่ตัวชี้วัดความสำเร็จเหมือนที่ผ่านมา  ดังนั้นทุกธุรกิจต้องมีแนวทางการขับเคลื่อน ‘Sustainable’ ของแบรนด์ให้ชัดเจน เป็นตัวของตัวเอง และสร้างความสำเร็จในแบบที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน สอดรับกับยุคที่ผู้บริโภคมีความคาดหวัง และใส่ใจเรื่องรอบตัวมากขึ้นทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความดีมีธรรมาภิบาล
 
“เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข”
ถอดความสำเร็จ 1 ในองค์กรธุรกิจที่เติบโตคู่สังคมไทยมากว่า 30 ปี อย่างบมจ.ซีพี ออลล์  ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอร์รี่ จากปรัชญาองค์กร  “เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข”  สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เริ่มจากภายในองค์กรคือพนักงานกว่า 1.8 แสนคน และส่งมอบให้กับภายนอกคือลูกค้าทั่วทั้งประเทศ กระจายอยู่ทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด ทุกอำเภออย่างมีมาตรฐานเดียวกัน คือการบริการจากทีมงานที่มีความสุข  ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ธุรกิจมีรากฐานที่แข็งแกร่ง ซีพี ออลล์ บริหารพนักงานให้เป็นคนเก่ง และคนดีได้อย่างไร?  
 
วัฒนธรรมการทำงานแบบ HARMONY
คำตอบคือ ซีพี ออลล์ เชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรคือ “พลังชีวิตขององค์กร” ที่ทำให้องค์กรเข้มแข็งและเติบโตอย่างมั่นคง ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรที่มีความหลากหลายสามารถทำงานร่วมกัน ด้วยการยอมรับความต่าง หล่อหลอมพลังกาย พลังความคิด ทักษะและความสามารถ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ผ่านวัฒนธรรมองค์กร “HARMONY”  คือ “ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง ดุจดนตรีวงเดียวกัน” เป็นหลักบริหารบุคลากรที่มีจำนวนมากและมีความหลากหลาย
 
กรอบการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน
“คนเราจะดูดีที่สุดเมื่อเป็นตัวของตัวเอง” ประโยคนี้ชวนย้อนกลับมาทบทวนกรอบการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนของซีพี ออลล์  ใน 3 มิติ  1. Environment ผ่านแนวคิด 7 Go Green  เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืน 2. Social: 7 Go Together  เพื่อส่งเสริมและสร้างคุณค่าที่หลากหลายต่อสังคม และ 3. Governance:  7 Go Right  บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่คุณค่า  ผ่านหลักคิด 3 ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือ ประโยชน์ต่อประเทศ ประชาชน และองค์กร เป็นความภูมิใจของซีพี สู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกว่า 100 ปีที่ผ่านมา
 
‘Sustainable Business’ กับ พนักงาน
จากปรัชญาองค์กรที่เข้มแข็ง,  วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และกรอบการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนชัดเจนเป็นรูปธรรม แต่!ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นของซีพี ออลล์ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่เพียงมีนโยบายที่ดี แต่เกิดจากความเข้าใจ ความร่วมมือ ที่ทรงพลังของพนักงาน และผู้บริหารทุกคนที่ถูกปลูกฝั่งด้วยแนวคิด  Growth Mindset  สอดแทรกผ่านค่านิยม 6 เรื่อง ประกอบด้วย  1. 3 ประโยชน์ (Three Benefits)  ประเทศ ประชาชน และองค์กร,  2. ทำเร็วและมีคุณภาพ (Speed & Quality), 3. ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย (Simplification), 4. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Adapting to Change), 5.สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovation) และ 6. คุณธรรมและความซื่อสัตย์ (Ethics & Integrity) ซึ่งเป็นแก่นสำคัญให้ทุกคนในองค์กรยึดถือและปฏิบัติ ถือเป็นอีกหนึ่งหลักการที่แยบยลผ่านการปลดล็อก Fixed Mindset ของพนักงาน ที่ช่วยปลดล็อกความคิด กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา คิดบวกกับทุกสถานการณ์ ดั่งเช่นการดำเนินธุรกิจของซีพี ออลล์ ที่เติบโตและผ่านทุกวิกฤตมาได้ด้วยเกาะพลังของแนวคิด ‘Sustainable Business’ กับ Growth Mindset  ของพนักงานทุกคนในองค์กร
 
สะท้อนแนวคิดสร้าง Growth Mindset พนักงาน Ex. กิจกรรมด้าน Governance
ซีพี ออลล์บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาลตลอดห่วงโซ่คุณค่า ภายใต้นโยบาย 7 Go Right  ด้วยคาถาบรรษัทภิบาล “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม”   เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งภายในองค์กร โดยเฉพาะการปลุกไฟให้กับผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล หรือ Mister & Miss Good Governance (MMGG)  ซึ่งนับเป็นฟันเฟืองสำคัญที่กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทในการพัฒนานโยบายทุกด้านขององค์กร โดยคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์ ให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อผู้นำรุ่นใหม่ในองค์กรเป็นประจำทุกเดือน เปิดโอกาสให้ผู้บริหารมาร่วมแชร์แนวคิด องค์ความรู้กับพนักงานรุ่นใหม่ ในครั้งนี้กิจกรรมขึ้นจัดภายใต้แนวคิด “CP ALL- SUSTAINABLE BUSINESS”  โดยภายในงานมีการแชร์ความรู้สุดพิเศษ โดยนายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (Chief Financial Officer) ได้มาเล่าถึงการพัฒนาบริษัทให้ยั่งยืนไปด้วยกัน  หลังจากนั้นตัวแทน MMGG ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “เปลี่ยนโลกใบเดิม สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” ซึ่งตัวแทนฯ จากทุกหน่วยงานได้ร่วมกันระดมความคิด ออกมาเป็นแนวทางเพื่อสร้างความยั่งยืนและเติบโตให้องค์กรอย่างเต็มที่
การดำเนินธุรกิจของซีพี ออลล์ สะท้อนให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นในการไปสู่เป้าหมายใหญ่ “SUSTAINABLE BUSINESS” ที่ชัดเจนคือการให้ความสำคัญกับพนักงาน และการสร้าง Growth Mindset ที่เปรียบเสมือนการติดกระดุมเม็ดแรกเพื่อทำให้บุคลากรในองค์กร มีเป้าหมายเดียวกันภายใต้ปณิธานสูงสุดขององค์กรคือ Giving and Sharing มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทย
###

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักบริหารการสื่อสารฯ บมจ.ซีพี ออลล์
เอื้อมพร สิงหกาญจน์, ธัญญา เทอร์เนอร์ โทร. 087-7937997 
หรือเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.cpall.co.th
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ