วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.ราชบุรี/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อน
วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแควอ้อม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีเป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม ๕ ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู" มุ่งสู่ สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติ และผลงานของบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เกิดการรับรู้ในสังคมอย่างกว้างขวาง เป็นแบบอย่างและเป็นแรงจูงใจในการทำความดีแก่บุคคลอื่นในสังคมต่อไป โดยมีนางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.นภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัด" เข้าร่วมการประชุมฯ โดยผลการคัดเลือกปรากฏดังนี้
 ประเภทเด็กและเยาวชน ได้แก่ เด็กหญิงอินธีวรา แสนสุดสวาท
 ประเภทประชาชน ได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นสุชน

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ