วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
“อธิภู” รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นการกําหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้า และ หลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง 
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องสยาม ฮอลล์ ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานเปิดการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการศึกษากําหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้า และหลักเกณฑ์การขึ้นอัตราค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบราง เพื่อนําเสนอผลการรวบรวมข้อมูลอัตราค่าโดยสารในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร, หลักเกณฑ์การกําหนดอัตราค่าโดยสารเบื้องต้น และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อหารือกับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบราง 

การประชุมในครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม ตลอดจนสื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้โครงการสามารถดําเนินการพัฒนาแนวทางการศึกษาโครงการฯ ได้อย่างมีรูปแบบและแบบแผนที่ชัดเจน

นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กล่าวว่า “ปัจจุบันโครงการได้ดําเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนของ ระบบขนส่งมวลชนทางรางจากผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ ข้อกําหนด กฎระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูง ค่าแรกเข้า การขึ้นอัตราค่าโดยสาร และการส่งเสริม การเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนทางราง รวมทั้งนโยบายการชดเชยและอุดหนุนอัตราค่าโดยสาร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีการสํารวจเก็บข้อมูลความต้องการทางสังคม เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความต้องการใช้บริการ และคุณภาพการให้บริการของระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เมืองภูมิภาค และการเดินทางระหว่างจังหวัด เพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ของความต้องการใช้บริการที่ ครอบคลุมทั้งการเดินทางภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเดินทางในเมืองภูมิภาค และการเดินทาง ระหว่างเมือง โดยมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ ความคิดเห็นเรื่องค่าโดยสาร ทั้งภายในเมืองและการเดินทางระหว่างเมือง ซึ่งจะนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และนําไปประกอบการศึกษาต่อไป”

“การประชุมในวันนี้ เป็นการนําเสนอข้อมูลโครงสร้างต้นทุนของระบบขนส่งทางรางในปัจจุบัน ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อการขึ้นอัตราค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชนทางรางในอนาคต การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนระบบราง การกําหนดอัตราค่าโดยสารขั้นสูงค่าแรกเข้า การขึ้นอัตราค่าโดยสาร และการจัดทําข้อเสนอรูปแบบการกําหนดอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชนทางราง พร้อมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นจาก องค์กรต่างๆ หรือประชาชนที่มาร่วมงาน ซึ่งโครงการนี้ จะเป็นกรอบแนวทางโครงสร้างอัตราค่าโดยสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมยกระดับคุณภาพการเดินทางของประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการมีปริมาณผู้โดยสารมากขึ้นจากอัตราค่าโดยสารที่เป็นธรรม” นายอธิภู กล่าวทิ้งท้าย
___

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ