วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรม "คนดีศรีสุพรรณ สร้างสังคมก้าวข้ามยาเสพติด"
วันนี้ (21 ก.ค.66) ที่โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี (ศอ.ปส.จ.สพ.) จัดกิจกรรมการฝึกอบรม "คนดีศรีสุพรรณ สร้างสังคมก้าวข้ามยาเสพติด" จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและสถานศึกษาที่ผลิตบุคลากรสายวิชาชีพของจังหวัดสุพรรณรี ให้เกิดการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งเป็นช่วงวัยที่จำเป็นต้องปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้มีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพสุจริตมีความก้าวหน้า มีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยกับตนเอง ครอบครัว และสังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมี ปริญญา เขมะชิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก สรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พลตรี ดร.วรวุฒิ แสงทอง รอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
นายเดชะ สิทธิสุทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการอย่างเด็ดขาดและรวดเร็ว โดยมุ่งที่จะทำให้สถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเด็กและเยาวชน ให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน และถือว่าปัญหายาเสพติดเป็น "วาระแห่งชาติ " โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็วและจริงจังด้วยการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่จะลดระดับความรุนแรงของปัญหา และ มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้เกิดกับเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ คุณลักษณะพึงประสงค์ ประการที่ 11 ไม่พัวพันยาเสพติด
ตามแนวทางที่ได้กล่าวมา จังหวัดสุพรรณบุรีได้กำหนดจัดฝึกอบรม "คนดีศรีสุพรรณ สร้างสังคมก้าวข้ามยาเสพติด" ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ด้านยาเสพติดให้กับนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งมีวุฒิภาวะ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะยาเสพติด ตลอดจนสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ให้ความร่วมมือในการแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ทำให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติดได้อย่างแท้จริง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นนักเรียนและนักศึกษาสายอาชีพด้านต่างๆ ซึ่งมีความพร้อมที่จะออกไปทำคุณประโยชน์ให้สังคม รวมจำนวน 600 คน ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่าง บรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฎศิลปะสุพรรณบุรี
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ