วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิษณุโลก พิธีถวายทุนการศึกษาพระปริยัติธรรม สำหรับพระภิกษุ สามเณร ( โครงการเปลี่ยนทุนเป็นธรรม) ปีที่ 2
       วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระราชรัตนสุธี รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช/ เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา มอบใบอนุโมทนาบัตรและเกียรติบัตรให้แก่เจ้าภาพผู้ถวายทุนการศึกษา โดยมี นางประนอม ทิวะพันธุ์ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก ประธานโครงการ
       ด้วยมูลนิธิ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้เล็งเห็นว่า พระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นสถาบันหลักในสังคม มีหน้าที่สำหรับพัฒนาบุคคล 2 ด้านคือ ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ในสถานการณ์ปกติพระพุทธศาสนาช่วยรักษาประเทศให้มีความสุข มีความสามัคคีกัน มีความเห็นใจแก่กันและกัน ชีวิตมนุษย์ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยวัตถุเพียงอย่างเดียว พระพุทธศาสนายังมีหลักการมุ่งให้เป็นคนมีความเมตตา มีความเสียสละ กตัญญูต่อคนที่มีบุญคุณ สนใจในการใฝ่หาความรู้ รักษาประเพณีไทย มีความซื่อสัตย์ เข้าใจหลักการแห่งประชาธิปไตย มีระเบียบวินัย เคารพผู้ใหญ่ มีสติรู้ตัว ดำรงตนในหลักแห่งความพอเพียงและประการสุดท้าย ต้องเป็นคนที่นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จึงได้ถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาตามค่านิยมหลักของความเป็นไทย
      จึงได้ร่วมกันจัดโครงการจัดหาทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม สำหรับภิกษุ สามเณร เปลี่ยนทุนให้เป็นธรรม เพื่อระดมเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรที่กำลังศึกษาธนิยัติธรรม ระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นนิสิตที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นศาสนทายาทที่ดี มีคุณภาพช่วยพัฒนาและรักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ดำรงคงหมั้นเป็นสถาบันหลักของชาติต่อไป
       สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน องค์กรภาคีเครือข่าย ได้ถวายทุนการศึกษาแก่นิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช รวมเป็นเงิน 131,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรม ต่อไป
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ