วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ร้อยเอ็ด อบรมเครือข่ายชุมชมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่สร้างเครือข่ายลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
     วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายชุมชนแห่งความปลอดภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
   นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า  ตามสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ รวมถึงสถิติในภาพรวม ย้อนหลัง 3 ปี จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุในอัตราที่สูงลำดับต้น ๆ ของประเทศ   ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็น "วาระจังหวัด" โดยเน้นการสร้างเครือข่ายและแนวร่วมให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำท้องที่ และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเฝ้าระวัง ดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในหมู่บ้านของตนให้เกิดความปลอดภัย 

    ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดการฝึกอบรมโครงการเครือข่ายชุมชนแห่งความปลอดภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น จำนวน 8 รุ่น ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อำเภอสุวรรณภูมิ และอำเภอหนองพอก รวมทั้งสิ้น 1,595 คน เกิดความตระหนักรู้ รับผิดชอบดูแลเอาใจใส่สมาชิกชุมชน ควบคุมคนในชุมชนไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นำไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน โดยการมีส่วนร่วมในการ "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ" ซึ่งเป็นรูปแบบของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ