วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 )
      "  แม่ของแผ่นดิน  "

     " พิพิธภัณฑ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ( QUEEN SIRIKIT MUSEUM OF TEXTILES ) " 

คำว่า " ศิลปาชีพ " มีความหมายชัดเจนในตัวเองว่า " การหาเลี้ยงชีพจากงานศิลป์ " ถือเป็นแนวพระราชดำริสำคัญของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมให้คนไทยในภูมิภาคต่างๆผลิตงานด้านศิลปหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยมาตลอด ศิลปินทั้งหลายจึงรวมใจเป็นหนึ่ง  สร้างเครือข่ายสนับสนุนความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อสืบสานหัตถกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

  ปัก : ถัก : ทอ : 

    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์ทรงงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ราษฎรหลุดพ้นจากความยากจนมาโดยตลอด ด้วยความห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร์ ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพนานกว่า ๔๐ ปี พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดแสดงผ้าสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์จากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ได้แก่ ผ้าขิด ผ้าจก ผ้ายก ผ้าฝ้าย ผ้าแพรวา ผ้าชาวไทยภูเขา ผ้ามัดหมี่ ผ้าปักซอยแบบไทย และผ้าบาติก ผ่านผลงานศิลปะสื่อผสมร่วมสมัยที่ผลิตจากผ้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดแสดงตัวอย่างผ้าแต่ละประเภทและอุปกรณ์ทอผ้า รวมถึงกรรมวิธีในการทอผ้าหลากชนิด เพื่อให้ความรู้เรื่องความเป็นมาและความสำคัญของผ้าแต่ละท้องถิ่นโดยยังคงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของผ้าทอในประเทศไทยไว้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์และสืบสานสมบัติแห่งวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไป 

   พิพิธภัณฑ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ( QUEEN SIRIKIT MUSEUM OF TEXTILES ) ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวัง ระหว่างประตูวิมานเทเวศร์กับประตูวิเศษไชยศรี 
เปิดทำการทุกวัน 
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
อัตราเข้าชม
 ผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท 
 ผู้สูงอายุ (อายุ ๖๕ ปีขึ้นไป ๘๐ บาท
 นักเรียน / นักศึกษา ๕๐บาท
 เด็กอายุ ๑๒ - ๑๘ ปี ๕๐ บาท
เด็กอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี เข้าชมฟรี ( * โปรดแสดงบัตรประจำตัว ) 

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ