วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดลพบุรี  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดลพบุรี เพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 15 สิงหาคม 2566  ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมประชุม โดยมี นางกฤษณา สิทธิราช  วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นฝ่ายเลขานุการ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการประเมินอำเภอคุณธรรม จำนวน 11 อำเภอ องค์กรคุณธรรม จำนวน 14 แห่ง ชุมชนคุณธรรม จำนวน 408 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 9 ขั้นตอน 3 ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับพัฒนาคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ
หลังจากนั้นคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลการพิจารณาแต่ละประเภท ดังนี้
ประเภทชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมวัดหนองกระเบียน  ตำบลหนองกระเบียน  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  ประเภทองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น  ได้แก่  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี  และประเภทอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น  ได้แก่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ จะได้จัดส่งข้อมูลผลการประเมินให้ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการตามลำดับต่อไป

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. คว้า 4 รางวัลกินรี การันตีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ มุ่งสู่คาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ