วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
จังหวัดราชบุรี นำทีมมหาดไทย เร่งลงพื้นที่ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองสลิด หมู่ที่ 2 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางวริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี, นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี และทีมมหาดไทยระดับจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ สนับสนุนและติดตาม ทีมบูรณาการ 7 ภาคีเครือข่ายระดับอำเภอและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาสร้างกระบวนการและร่วมขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ อำเภอบางแพ โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ ดังนี้
1. โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
2. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)
3. โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง
4. โครงการถงขยะเปียกลดโลกร้อน
5. โครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social Map)
6. การดำเนินการสร้างทีมเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยภาคส่วนทั้ง 7 ภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน
 ทั้งนี้ทีมมหาดไทยระดับจังหวัดราชบุรี ได้มีการเดินตรวจเยี่ยมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อ โครงการ Zero Waste Coconut at Damnoen เป็นโครงการที่มีแนวคิดต้องการจะนำกากมะพร้าวที่มีอยู่ค่อนข้างมากในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน อาทิเช่น ปุ๋ยจากเปลือกมะพร้าว การทำธูปใช้บูชาสักการ หรือการนำมาใช้เพาะเห็ด การลงพื้นที่ติดตามฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้อำเภอสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่
3. เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
4. เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมไปถึงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจให้ดียิ่งขึ้น และให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงานจังหวัดราชบุรี นำทีมมหาดไทย เร่งลงพื้นที่ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองสลิด หมู่ที่ 2 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นางวริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี, นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี และทีมมหาดไทยระดับจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ สนับสนุนและติดตาม ทีมบูรณาการ 7 ภาคีเครือข่ายระดับอำเภอและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลมาสร้างกระบวนการและร่วมขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ อำเภอบางแพ โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ ดังนี้
1. โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
2. โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)
3. โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง
4. โครงการถงขยะเปียกลดโลกร้อน
5. โครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้านชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-Social Map)
6. การดำเนินการสร้างทีมเครือข่ายที่ประกอบไปด้วยภาคส่วนทั้ง 7 ภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน
 ทั้งนี้ทีมมหาดไทยระดับจังหวัดราชบุรี ได้มีการเดินตรวจเยี่ยมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อ โครงการ Zero Waste Coconut at Damnoen เป็นโครงการที่มีแนวคิดต้องการจะนำกากมะพร้าวที่มีอยู่ค่อนข้างมากในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน อาทิเช่น ปุ๋ยจากเปลือกมะพร้าว การทำธูปใช้บูชาสักการ หรือการนำมาใช้เพาะเห็ด การลงพื้นที่ติดตามฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้อำเภอสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญตามกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่
3. เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจของหน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
4. เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมไปถึงมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการหรือการจัดทำภารกิจให้ดียิ่งขึ้น และให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ต.สุวิชชา จินดาคำ  ผู้บังคับการบก.กต.10 จเรตำรวจ เข้าตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ สน.ชนะสงคราม  วั...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ