วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมเกษตรปลอดภัยจัดงานมหกรรม Show Share Shine ของเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้ (17 ส.ค. 66) ที่สมาคมเกษตรปลอดภัย ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรม Show Share Shine และมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับเยาวชนในโครงการสร้างอาชีพเยาวชนนอกระบบการศึกษาด้วยเกษตรยั่งยืน (สศกย.) เพื่อให้ให้ผู้ใหญ่ในจังหวัดและองค์กรภาคีเครีอข่ายเห็นศักยภาพของเด็กและเยาวชนที่แม้จะขาดโอกาสทางการศึกษา แต่ก็ยังมีความพยายามไขว่คว้าหาโอกาสในการพัฒนาตนเอง และมีความสามารถในการทำอาชีพที่เยาวชนชอบและสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เพื่อให้ผู้ใหญ่สามารถมองเห็นช่องทางที่จะหนุนเสริมเยาวชนเหล่านี้ให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมได้
นายสุกรรณ สังข์วรรณะ นากสมาคมเกษตรปลอดภัย กล่าวว่า โครงการสร้างอาชีพเยาวชนนอกระบบการศึกษาด้วยเกษตรยั่งยืน (สศกย.) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการทำงานเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี และไม่ได้ศึกษาอยู่ในระบบ จำนวน 250 คน และจากผลการดำเนินกิจกรรมในโครงการมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 272 คน โดยมีภาคีสนับสนุนการทำงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนสังคม จำนวนทั้งสิ้น 39 ภาคีเครือข่ายโครงการและทีมภาคีเครือข่ายสามารถร่วมกันพัฒนาเยาวชนให้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตร Active learning ได้จำนวน 200 คน และต่อยอดจนเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้จนครบทุกหลักสูตรและผ่าน Project Based ได้จำนวน 84 คน เกิดพื้นที่ในการทำงานกับเยาวชน 9 พื้นที่ได้แก่เยาวชนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เยาวชนจากกรมคุมประพฤติ เยาวชนจาก อ.ดอนเจดีย์ เยาวชนจากอ.ด่านช้าง เยาวชนจากอ.สองพี่น้อง เยาวชนจากอำเภอเมือง เยาวชนจากอ.หนองหญ้าไซ เยาวชนจาก อ.อู่ทอง เยาวชนจาก อ.สามชุก โดยในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีผลลัพธ์ที่น่าพอใจโดยมีเยาวชนจาก อ.ดอนเจดีย์ และ สองพี่น้อง สามารถจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนได้สองพื้นที่ ได้แก่วิสาหกิจชุมชนเด็กเอาถ่านและวิสาหกิจชุมชนสองพี่น้องสร้างอาชีพ และสร้างให้เกิดแรงกระเพื่อมต่อสังคมและทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ที่มีต่อเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้สังคมยอมรับผ่านการบอกเล่าเรื่องราวของเยาวชนในรายการคนค้นคน
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนด้วย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ