วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
อบจ.เพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านบรรเทาสาธารณภัย 
วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอัครเดช  ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวุฒิพงษ์ ศรีศิลป์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ กล่าวรายงานในการจัดโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นจริง  และมีความรู้ด้านนวัตกรรมฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์อันเป็นการลดผลกระทบต่อประชาชนในระหว่างเกิดอุทกภัย 

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก และนายภัทรพล ณ หนองคาย อนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯครั้งนี้
            สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ