วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "Energy Transition & Climate Change Management (ETC)" รุ่นที่ 4
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร 

มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน โดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานมูลนิธิฯ เปิดงานการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "Energy Transition & Climate Change Management (ETC)" รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน โดยมี คุณวิศรุต ดวงจินดา เลขาธิการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, นายนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100), นายพรอรัญ สุวรรณพลาย กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน พร้อมวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 60 คน โดยมีสื่อมวลชนร่วมทำข่าวเป็นจำนวนมาก

และยังได้รับเกียรติจาก นายนิติศักดิ์ ชอบดำรงธรรม กรรมการบริหารบริษัท Plan Architect ให้เกียรติมาบรรยาย เรื่อง “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงานความร้อนต่ออาคาร และหลักการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน 2 แนวทาง” และ ศ.ดร.พันธุดา พุฒิไพโรจน์ อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายเรื่อง “Passive Design, Active Design หลักการอาคารเขียว (Green Building)” ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพิ่มเติมในครั้งนี้./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 
#บจก.อากาศสดใส
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ