วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ประธาน ป.ป.ช. ให้เกียรติเปิดงานสัมมนาสาธารณะหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น" จัดโดย นยปส.รุ่นที่ 14
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสาธารณะหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น" ซึ่งจัดโดย นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 14  
   โดยมี นายสุรศักดิ์ ปัญญาวุฒิ ประธานรุ่น นยปส. รุ่นที่ 14 กล่าวรายงาน ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

และยังได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย 
ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษเรื่อง "Zero Tolerance Anti - corruption Campaign : How did China stop corruption ?" 
    ต่อด้วยการนำเสนอ ผลการศึกษายุทธศาสตร์รุ่น นยปส.14 เรื่อง "ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น" นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจเกี่ยวกับความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

กิจกรรมการสัมมนาสาธารณะในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายระดับท้องถิ่น" นี้ เป็นกิจกรรมหลักของหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง' (นยปส.) รุ่นที่ 14  ที่ได้มีการรวบรวมความรู้หลากหลายของผู้เข้าอบรมและนักวิชาการ มาวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ที่ใกล้ชิดและส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชน โดยในการนำเสนอครั้งนี้ ได้มีการศึกษาในมิติต่างๆ ที่ครอบคลุมบริบทตามหัวข้อ พร้อมเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

สำหรับหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง หรือ นยปส. เป็นหลักสูตรที่ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดทำขึ้น โดยมุ่งหมายสร้างผู้นำและผู้บริหารต้นแบบที่มีจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต เพื่อเป็นภาคีเครือข่ายสร้างความตระหนักรู้ และเป็นพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดผลเป็นรูปธรรม
____

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
#บจก.อากาศสดใส
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวรพจ. เติมบุญ เติมสุข ทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา”  วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นพ....

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ