วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะกรรมการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเทศตำบลท่าเสด็จ
วันพฤหัสบดีที่7กันยายน2566เวลา10.00นณ. ห้องประชุมอาคารบริการนักท่องเที่ยวและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานชุมชนเทศบาลตำบลท่าเสด็จ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
ประธาน นายสุทัศน์ด่านตระกูลนายกรัฐมนตรีตำบลท่าเสด็จประธานกรรมการ นายโรจน์ทวี สุพรศิลปะชัย รองนายก รัฐมนตรีรองประธานกรรมการ นางดาพร ธิตานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเสด็จกรรมการ นางสมร ชูก้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้วกรรมการ นายณรงค์เกียรติ ตันทเนตนิต กำนันตำบลสระแก้วกรรมการ และ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 9 กรรมการ นางพวงรัตน์แก้วจิว ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านตำบลสระแก้วอสมกรรมการ นางนฤมลปิ่นทศิริ ผู้แทนเครือข่ายภาครัฐกรรมการ นางสุกฤตา เขียวชะอุ่ม ผู้แทนเครือข่ายภาควิชาการกรรมการ นายธงชัยศิริพรรณาภิวัตน์ ผู้แทนเครือข่ายภาคศาสนากรรมการ นายจักรพงษ์ วงเพ็ง ผู้แทนเครือข่ายภาคเอกชนกรรมการ นางวัชรีลิ้มกิตสมบูรณ์ ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมกรรมการ นายทันนันเสียง ผู้แทนเครือข่ายภาคสื่อสารมวลชนกรรมการ นายอนันต์เข็มเงิน รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาลท่าเสด็จ เลขานุการ นายดำรงวิชญ์ คลองบุญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมผู้ช่วยเลขานุการ
การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมภาพเชิงรุกเพือลดภาวะคลอดก่อนกำหนดกระทรวงมหาดไทยว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพือครอบครัวไทยในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระบรมโทรสาร?สยามมกุฏราชกุมารได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพือลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเพือลดอุบัติการณ์คลอดก่อนกำหนดและเชืญปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมเพือให้ข้อเสนอแนะแำหนดของประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพือลดภาวะคลอดก่อนกำหนอ
1 แจ้งให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรับทราบแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนของโครงการ
2 บูรณาการระบบการบริการสาธารณสุขของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและองค์การปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือ
3 ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการสำรวจและ บันทึกข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่และอัตราข้อก่อนกำหนดในพื้นที่
4 ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อ ลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดดังนี้
4.1 ให้องค์การบริหารจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลในการจจัดทำแผนพัฒนา สุขภาพพระดับจังหวัด 4.2 ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการขับคลื่นโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 4.3 จัดประชุมคณะกรรมการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ กำหนดแนวทางการดำเนินการ เป้าหมายและการติดตามประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด ภารกิจอำนาจหน้าที่ เป้าหมายที่กำหนด 4.4 ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆของหน่วยงาน 4.5 ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ของท้องที่และท้องที่เพื่อเฝ้าระวัง 4.6 สำรวจและจัดการทะเบียนข้อมูลหญิงตั้งครรภ์เพื่อนำไปจัดทำฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ ของหน่วยงานเช่นข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ ฝากครรภ์มาก่อน 12 สัปดาห์ 4.7 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนหรือ ยากไร้ 4.8 บูรณาการภาคีเครือข่ายท้องถิ่นท้องที่ได้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม. ผู้นำทางศาสนาและผู้บริหารสถานศึกษา
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ บก.ทัน นันเสียง ภาพและรายงานข่าว
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ