วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
พช.ราชบุรี เร่งพัฒนาบุคลากร"ลับมีดให้คม"จัดติวเข้มพัฒนากรบรรจุใหม่ไม่เกิน 6 ปี ให้พร้อมขับเคลื่อนงาน  ตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์ชุมชนเรียนรู้รูปแบบการสร้างความเข้มเเข็งชุมชน
ตามเเนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนผ่านกลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มอาชีพและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
วันที่ 5-6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. 
 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวภัทรลดา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นผู้ดูแลการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านงานอัตลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์ชุมชนเรียนรู้รูปแบบการสร้างความเข้มเเข็งชุมชนตามเเนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนผ่านกลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มอาชีพและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ พัฒนากรที่บรรจุในปี พ.ศ. 2561-2566 จำนวน 22 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ เข้าร่วมโครงการฯ โดยวันแรก วันที่ 5 กันยายน 2566 เป็นการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน/พบปะผู้นำชุมชน เรียนรู้รูปแบบการสร้างความเข้มเเข็งของชุมชนตามเเนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนผ่านกลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มอาชีพ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) พร้อมทั้งเก็บข้อมูลชุมชนต่าง ๆ โดยแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษา จำนวน 7 กลุ่ม ดังนี้ 
1. ศูนย์ทอผ้าจกวัดรางบัว (คุณจันทร์เพ็ญ)
2. กลุ่มทอผ้าจก (คุณสุนันท์  พวงมาลัย) หมู่ที่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
3. กลุ่มทอผ้า (คุณลีลา  กองแก้ว) ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
4. ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนา (ผู้ใหญ่ปภินวิทย์ ถ้ำแก้ว) หมู่ที่ 13 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
5. ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล (คุณอุษา พรานพนัส) หมู่ที่ 9 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
6. กลุ่มหัตถกรรมรากไม้ตำบลรางบัว คุณสำราญ
7. ศูนย์การเรียนเกษตรผสมผสาน (คุณสาทิตย์ เปี่ยมพิชัย) หมู่ที่ 14 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ช่วงเย็น นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ได้พบปะผู้เข้าร่วมการอบรม เน้นย้ำการสั่งสมประสบการณ์ในพื้นที่เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ๆ ตนรับผิดชอบ พร้อมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน เกิดบทเรียนกระบวนการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน และเกิดความรักต่อชุมชน
 โดยหลักสูตรวันที่สอง วันที่ 6 กันยายน 2566 ประกอบด้วย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ชุมชน หาจุดอ่อน และจุดแข็งของชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ในพื้นที่ ๆ ตนเองรับผิดชอบ และนำข้อมูลที่เป็นจุดอ่อนไปจัดทำแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในมิติที่เป็นจุดอ่อนของชุมชนต่อไป (โดยใช้เกณฑ์การประเมินตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ)
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และการหล่อหลอมอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นพัฒนากรบรรจุใหม่ (ปี 2561-2566)
2. เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้ได้เรียนรู้รูปแบบกระบวนการสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนผ่านกลุ่มอาชีพ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และได้เรียนรู้แบบอย่างของการพัฒนาผู้ประกอบการ (OTOP) ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในการศึกษาชุมชน การปฏิบัติงานกับชุมชนในพื้นที่เพื่อสร้างศรัทธาของประชาชน อันจะก่อให้เกิดความรักชุมชนและปลูกฝังอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน และเกิดบทเรียนกระบวนการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
4.เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรี ประเภทผ้าตีนจกซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และเรียนรู้กระบวนการพัฒนาลายผ้าพระราชทานสร้างผลงานเข้าประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” ผ่านการฝึกฝนปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบการ OTOP
5. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าทอพื้นถิ่นจังหวัดราชบุรีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านงานอัตลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพพัฒนากรบรรจุใหม่
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์ชุมชนเรียนรู้รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งชุมชนตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนผ่านกลุ่มสัมมาชีพ กลุ่มอาชีพ และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้การพัฒนาผ้าจกจากกลุ่มอาชีพณัฐธภาผ้าจก
กิจกรรมที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างโอกาสในการแข่งขันที่มีผลต่อความสำเร็จในให้แก่กลุ่มอาชีพ ณัฐธภาผ้าจก
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมถอดบทเรียนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตามแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนผ่านกลุ่มอาชีพและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
กิจกรรมที่ 6 การจะทำคลิปสรุปผลการดำเนินงาน

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง ดร. บุญยงค์ จันทร์แสง หัวหน้าพรรคประชาไทย ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดประชุมใหญ่ เร็วๆนี้ ที่เมืองกาญฯ เลือกตั้งครั้งหน้าพรรคประชาไท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ