วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
มุกดาหาร รพ.มุกดาหารจัดกิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2566
มุกดาหาร/ 


เมื่อวันที่ 21 กันยาคม  2566  แพทย์หญิงกันตินันท์  มหาสุวีระชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร  นายแทพย์ปิยพงษ์  บำรุง  รองผู้อำนวยการด้านบริหารการปฐมภูมิ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2566   โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางสาขาการดูแลแบบประคับประคอง พร้อมทีมแพทย์  พยาบาลและเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมการเสวนาเรื่องการร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง  ณ ห้องประชุมมโนรมย์ ชั้น ๕ อาคารมโนรมย์ โรงพยาบาลมุกดาหาร 
การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) คือการดูแลที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว โดยลดความทรมานทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคมและจิตวิญญาณ เป็นการรักษาที่ควบคู่ไปกับการรักษาโรค การรักษาแบบประคับประคองจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจตัวโรค เข้าใจการพยากรณ์ของโรค เข้าใจการรักษาและเข้าใจถึงผลประโยชน์และความเสี่ยงจากการรักษา ช่วยให้ผู้ป่วยตัดสินใจในการรักษาได้ดียิ่งขึ้น โดยการดูแลแบบประคับประคองจะคำนึงถึงความต้องการและความปรารถนาของผู้ป่วยร่วมด้วยเสมอ
องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันการดูแลแบบประคับประคองสากล (World Hospice and Palliative Care Day 2023) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นความสำคัญของการดูแลแบบประคับประคอง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการดูแลแบบประคับประคองและเพื่อสนับสนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ป่วยระยะท้ายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย
แพทย์หญิงกันตินันท์  มหาสุวีระชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร กล่าวว่า โรงพยาบาลมุกดาหารมีการดำเนินงานด้านการดูแลแบบประคับประคองที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงจากโรงพยาบาลถึงบ้านและจากบ้านถึงโรงพยาบาล มีระบบการให้คำปรึกษาดูแลในชุมชน โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จากผลการดำเนินงานการดูแลแบบประคับประคองของโรงพยาบาลมุกดาหารในปี 2566 พบว่าอำเภอเมืองมุกดาหารมีผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองและได้รับการจัดการอาการด้วย Strong opioid ร้อยละ 29.11  ผู้ป่วยที่ได้รับ Strong opioid ได้รับการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 36.21  ผู้ป่วยทีได้รับการดูแลแบบประคับประคองได้รับการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 36.72  กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ   จึงจัดกิจกรรมวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2566  (World Hospice and Palliative Day 2023)  เพื่อเผยแพร่ความรู้เรืองการดูแลแบบประคับประคองและสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจการดูแลแบบประคับประคอง ในชุมชนขึ้น  การจัดการประชุมประกอบด้วยการเสวนาเรื่องการร่วมมือร่วมใจของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Compassionate Communities Together for Palliative care) ซึ่งได้รับสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางสาขาการดูแลแบบประคับประคอง และศูนย์ดูแลต่อเนื่องเข้าร่วมการเสวนาในกิจกรรมครั้งนี้

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าว และสื่อมวลชนนานาชาติ
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ