วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอก และ คณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
นำโดย ท่านประธานที่ปรีกษาโครงการ พลเอก ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ และ 
อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการโครงการ

 ดร.กฤตพล ทองดอนพุ่ม 
และ อาจารย์ ดร.เกศรินทร์​ วิมลธาดาได้นำนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้าศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรภายในเรือนจำจังหวัดน่าน รวมทั้งเรือนจำชั่วคราวเขาน้อย จังหวัดน่าน โดยทางเรือนจำฯ มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และฝึกอบรมวิชาชีพรวมทั้งการนำกิจกรรมทางการเกษตรโคก หนอง นา มาเป็นต้นแบบให้กับผู้ต้องขังในการเตรียมพร้อมและพัฒนาทักษะหลังจากพ้นโทษให้มีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว อีกทั้งคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอกได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ให้กับเรือนจำชั่วคราวเขาน้อยเป็นที่ระลึก และได้มอบโทรทัศน์ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า ของใช้และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังจำนวนกว่า 1,200 คน เพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้ต้องขังได้กลับเนื้อกลับตัวคืนคนดีสู่สังคม

มี คุณพัดชา รักตะกนิษฐ และ คุณ รสิตารัชธ์ุ กรีวงษ์ 
ร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาด้วย
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ