วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2566 
“ความร่วมมือและ Mindset เชิงบวก เป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5”
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2566 ผู้เข้าร่วมประชุมนอกจากคณะกรรมการสภา ได้แก่ ผู้บริหารสถาบันฯ นำทีมโดยนายสมศักดิ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ในโอกาสนี้ได้มอบภาพความพร้อมเพียง การเข้าร่วมกิจกรรมพิธีรับมอบปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปี พ.ศ. 2565
สาระสำคัญของการประชุม ได้แก่ ประธานแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความร่วมมือโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงร่วมกับกระทรวงแรงงานและ มูลนิธิ IM JAPAN โดยนำเสนอการเข้าพบ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานและทีมเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานต่างประเทศของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการพูดคุยเรื่องความต้องการแรงงาน ลักษณะสาขาที่เป็นที่ต้องการของนายจ้างหรือสถานประกอบการเพื่อให้สถาบันการอาชีวศึกษาผลิตกำลังคนให้ตรงตามความต้องการทั้งคุณภาพ และปริมาณ  เรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าพบและปรึกษาหารือกับนายสนั่น อังอุบลกุลประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลด้านแรงงานขับเคลื่อนประเทศร่วมกันอย่างมีคุณภาพ และเรื่องการประชุมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ที่ร่วมจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับภาครัฐ ซึ่งทั้ง 3 เรื่องจะเกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยงกัน ทำให้เห็นภาพการพัฒนาผู้เรียน ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาในทุกระดับ และทุกมิติ สามารถวางแผนเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถเป็นต้นแบบสำหรับการสร้างคนสมรรถนะสูงได้ สำหรับวาระพิจารณาได้แก่ สรุปการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ซึ่งเป็นผลงานที่สำคัญทำให้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้รับการชื่นชมจากหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะการจัดการศึกษาที่เป็นแบบทวิภาคี 100% การลงลึกในชุมชน เพื่อบริการวิชาการ วิชาชีพแก่สังคม ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอนาคตก็จะต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันสมัย ตามความต้องการของผู้เรียน และผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกรรรมการสภาได้ร่วมแสดงความคิดอย่างหลากหลาย เช่น การสรุปการนำเสนอและการเติมเต็มแผนยุทธศาสตร์ฯ สถาบันฯ เพื่อความเข้มแข็งต่อไป วาระการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ที่กำลังหมดวาระในต้นปีหน้า โดยคณะกรรมการมีความเห็นให้สรรหาหลังจากที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 หมดวาระ ส่วนข้อบังคับที่มีอยู่แล้วก็ให้ปรับให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วาระสุดท้ายในการประชุมเป็นเรื่องการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่ใช่ข้าราชการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ซึ่งมี 2 ท่าน ผลปรากฏว่าได้คะแนนระดับ ดีเด่นทั้ง 2 ท่าน ส่วนเรื่อง อื่นๆ เป็นแผนการดำเนินการจัดประชุมของสภาสถาบันในการขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จ ไม่ใช่ทำแค่เสร็จเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ต้องเข้าใจ ทำได้ ใช้เป็น เข้าใจกัน งานก็จะมีคุณภาพ และอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม จากนั้นคณะกรรมการสภายังมีการนำเสนอกลยุทธ์สำหรับการสร้างคุณภาพ มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็ง ตามมาตรฐานอาชีพ สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) การปรับรูปแบบการหาผู้เข้าเรียน ตัวอย่าง เช่น ความร่วมมือกับหน่วยงานทหาร การเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับโรงเรียน /สถานศึกษาที่อยู่รอบข้างวิทยาลัย เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างทัศนคติที่ดี และถูกต้องให้แก่สถานศึกษา ชุมชน ซึ่งเป็นโอกาสในการได้รับการยอมรับและทำให้มีผู้สนใจเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น เป้าหมายการทำงานให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข สบายใจ เน้นการสื่อสารองค์กร ทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขความจริงและความเป็นไปได้
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ