วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง
https://youtu.be/TNhyric4zFs?si=MhztgRWw2kguzrQ_
..ประเด็นการร้องทุกข์ร้องเรียนและข้อกฎหมาย...หลังเลือกตั้ง ปี2562 อ.วิชิต ดิษฐประสพ
 ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
ได้ร้องให้มีการตรวจสอบการสร้างอาคารรัฐสภาที่ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา  และร้องไห้ดำเนินการกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่ทำให้รัฐสภาต้องเสียเงินภาษีของประชาชน
 ในการเสียค่าปรับ หรือในการนำเงินภาษีประชาชนไปเช่าอาคารประชุมรัฐสภาชั่วคราว หลังเลือกตั้งปี 2562 เนื่องจากการสร้างอาคารรัฐสภาหลังใหม่สร้างไม่เสร็จตามสัญญา .

...ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเงินภาษีของประชาชน.... ประชาชนมีสิทธิร้องขอให้มีการตรวจสอบ เป็นไปตามสิทธิที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ในหลายมาตรา เช่น

 *มาตรา 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิดังนี้.

* มาตรา 41(1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในการครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

*มาตนา41(2) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว

 *มาตรา 41 (3 )ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ

 *มาตรา 63 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ

*มาตรา 78 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆการจัดทำบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดที่บรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 
    ..........................
 >บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมีอีกหลายมาตราที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
..รวบรวมโดย..
 อ. วิชิต ดิษฐประสพ 
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.) กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
มือถือ ID LINE 064 516 -6794
มือถือ ID Line 090-917-3259
รวบรวมประเด็นการร้องเรียนและข้อกฎหมาย 
.....รวบรวม...
 ณ วันที่ 28 กันยายน 2566
      ...................
  รายงานข่าว         

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ