วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าววัฒนธรรม
🌋จังหวัดบุรีรัมย์ 🌋
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

       นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีการจัดงานยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กร หน่วยงานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานองค์กร สถานศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เข้าร่วมงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  

      ในโอกาสนี้ ก่อนการมอบโล่รางวัล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจซุ้มอาหาร “๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปี ๒๕๖๖ หลังจากนั้น รับชมวีดิทัศน์การประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ รายการ จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับชุมชนผู้ปฏิบัติสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้นำเสนอข้อมูลขึ้นบัญชี รวม ๒๑ ชุมชน การมอบโล่รางวัลบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ ประเภทบุคคล ๑๖ รางวัล ประเภทกลุ่มบุคคล ๗ รางวัล การมอบโล่รางวัล “๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ...ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปี ๒๕๖๖ และการมอบโล่รางวัลโครงการคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โรงเรียน โดยจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้ารับโล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน ๓ รายการได้แก่
       ๑. รศ.สมบัติ ประจญศานต์
ได้รับโล่รางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติ กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ ในการส่งเสริม และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทบุคคล สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 
       ๒. ขนมตดหมา จากชุมชนคุณธรรมบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ได้รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” จังหวัดบุรีรัมย์ 
        ๓. ผ้าซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์ จากศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติบัตรชุมชุนที่ได้รับประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
       นอกจากนี้ งานดังกล่าวได้จัดพื้นที่ให้ชมการสาธิตทางวัฒนธรรมทั้งการบรรเลงดนตรีไทย และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีชาติ รวมทั้งเมนูอาหารพื้นถิ่น ๗๗ รายการ โดยจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำผลิตภัณฑ์และเมนูอาหารมาร่วมสาธิต และจัดแสดงจำนวน ๒ รายการ ได้แก่
          ๑. การสาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนแดง จากศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
          ๒. การสาธิต และแจกจ่ายขนมตดหมา จากชุมชนคุณธรรมบ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

          ทั้งนี้ ดร.เสกสรรข์ ธีระวาณิชย์ ประธานสภาวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

         รายงานโดย : สภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ