วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/การเลือกตั้งประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับชุมชนและตำบลบ้านโป่ง อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี
 เมื่อวันที่ 19 ก,ย,66 นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง เป็นประธาน นายวิชัย อรตัน รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้ดำเนินการสนับสนุนดูแลการเลือกตั้งประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับชุมชนและระดับตำบล ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี  ได้ครบวาระในการเลือกตั้งใหม่เพื่อในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ มุ่งหมายให้ประชาชนมีความสามารถแสดงบทบาทในการดูแลครอบครัวชุมชนสังคม จากการดำเนินการที่ผ่านมาด้วยจิตอาสาเต็มใจและจิตสำนึกที่ดี มีความศรัทธาและมุ่งหมายในการพัฒนา บ้านเมือง ต่อมามติในที่ประชุมได้เลือก นางดวงแข จรัสมาธุสร เป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับชุมชนและตำบล ต่ออีกหนึ่งสมัย ทั้งนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถคุณูปการในการช่วยเหลืองานทางด้านสาธารณสุขและร่วมลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ / ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สะบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จ,ราชบุรี
 สมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ