วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าววัฒนธรรม
จังหวัดเพชรบูรณ์ มรดกอารยธรรมที่รอการค้นหา...เมืองโบราณศรีเทพ
วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นางจินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย และนายศุภฤกษ์ ภาวิไล ทีมขับเคลื่อนสร้างสรรค์ศรีเทพ ร่วมแถลงข่าวโครงการ “หัวใจศรีเทพ” แก่สื่อมวลชน ณ ห้องประชุม 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ตามที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) พิจารณา “เมืองโบราณศรีเทพ” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งประเทศไทยได้เสนอให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ โดยเมืองโบราณหรืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมทวารวดี ที่มีความโดดเด่นในด้านการตั้งถิ่นฐานที่มีความได้เปรียบและใช้ที่ดินได้อย่างชาญฉลาด และเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและศาสนาที่หลากหลาย รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์และงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้น การหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า การตระหนักรับรู้และช่วยกันอนุรักษ์สถานที่ ให้คงคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลและสืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ และนำพาผู้คนหลากหลายเข้ามาในพื้นที่ อาจก่อเกิดแหล่งท่องเที่ยวที่จะนำรายได้มาสู่ท้องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุที่การปลูกฝังความความรัก ความผูกพัน ความหวงแหนปกป้องมรดกอันทรงคุณค่าอย่างเมืองโบราณศรีเทพ ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ที่ถือเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนสร้างการรับรู้ให้ผู้คนภายนอก 
หัวใจศรีเทพ " Heart of Si Thep" เป็นโครงการที่รองรับความพร้อมในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของเมืองโบราณศรีเทพ ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับมรดกโลกและข้อมูลพื้นที่โดยรอบ 3 แห่ง ประกอบด้วย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เขาคลังนอก และเขาถมอรัตน์ ที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคต โดยวิธีการสร้างการรับรู้ในแฟตฟอร์มออนไลน์ อย่างการเรียนรู้เทคนิคและวิธีทำ Content ใน Social Media  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายแรกคือ เยาวชนจากโรงเรียนในอำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี จำนวน 1,565 คน โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนศรีเทพ ผ่านเครือข่าย Drive Si Thep เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม
             สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ