วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


https://youtu.be/q85kg7aPlew?si=BEtM5wgcM9e7nQ-v
>สิทธิของผู้ถูกกล่าวหา 
>สิทธิผู้ถูกจับกุมหรือผู้ต้องหา
 >สิทธิของผู้เสียหายในการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ป.วิอาญา
....รวบรวมโดย.....
อ.วิชิต ดิษฐประสพ
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการ ใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
*ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมาย
สำนักงานกฎหมาย สยามรพี
มือถือ ID LINE 064-51-66-794 
มือถือ  ID Line 090-917-3259 
หรือโทร. 02-561-4502
     .....................
     ป. วิอาญามาตรา
 *มาตรา 7/1 ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งถูกจับกุมหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกและให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย.
  (1)พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
  ( 2) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน 
  (3) ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร 
 (4 )ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย
  ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง.
        ..........................
   ป. วิอาญา
 *มาตรา 123 ผู้เสียหายอาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนได้ คำร้องทุกข์นั้นต้องปรากฏชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ลักษณะแห่งความผิดพฤติการณ์ต่างๆที่ความผิดนั้นได้กระทำลงความเสียหายที่ได้รับและชื่อหรือรูปพรรณของผู้กระทำความผิดเท่าที่จะบอกได้
   คำร้องทุกข์นี้จะทำเป็นหนังสือหรือร้องด้วยปากก็ได้ ถ้าเป็นหนังสือต้องมีวันเดือนปีและลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ถ้าร้องด้วยปากให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ลงวันเดือนปีและลงลายมือชื่อผู้บันทึกกับผู้ร้องทุกข์ในบันทึกนั้น.
          ..........................
ประมวลกฎหมายอาญา
*มาตรา 64 บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ ฯลฯ
..ด้วยเหตุผลดังกล่าวประชาชนจึงควรสนใจศึกษาและเรียนรู้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน.
>รู้ทันกฎหมาย
>รู้ทันข้าราชการผู้ใช้บังคับกฎหมาย
        .......................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ