วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


ข่าวการเมือง
https://youtu.be/eM-BQ7RG0mI?si=uJoBm-BIr2xvzSKh
   อ.วิชิต ดิษฐประสพ 
ผอ.ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาไทย ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุญยงค์ จันทร์แสง หัวหน้าพรรคประชาไทย ให้ อ.วิชิต ดิษฐประสพ ผอ.ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาไทย และคณะเข้าร่วมประชุม กับ คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร
         ...............
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พุทธศักราช 2560
   *มาตรา 20 ให้พรรคการเมืองที่นาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองแล้วเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง
     ..........................
 พรรคประชาไทย เป็นพรรคการเมืองที่สมบูรณ์เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายพรรคการเมือง โดยการนำของ
ดร บุญยงค์ จันทร์แสง
หัวหน้าพรรคประชาไทย พรรคประชาไทยได้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง และได้ส่งตัวแทนพรรคเข้าร่วมประชุม กับ คณะกรรมาธิการ /คณะอนุกรรมาธิการ /คณะทำงานด้านต่างๆ ของรัฐสภา และ
เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการกับคณะกรรมาธิการวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรของพรรค และพัฒนาพรรคให้เป็นสถาบันการเมือง
        ...............
รวบรวมข้อกฎหมายและดำเนินรายการโดย 
      ( อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
        พระปกเกล้า รุ่นที่ 8
 ผอ.ฝ่ายกฎหมาย พรรคประชาไทย
ผู้ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุญยงค์ จันทร์แสง หัวหน้าพรรคประชาไทย ในการเข้าร่วมประชุมกับคณะ
กรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร /
คณะอนุกรรมาธิการ และคณะทำงาน ต่างๆ ของรัฐสภา.
มือถือ ID Line 064-516 6794
มือถือ ID Line 090-917-3259
       ...................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ