วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
🕵‍♂️ ป.ป.ช. ปัตตานี…เฝ้าระวังการทุจริตขุดลอกแหล่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี
⏰️วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ สังเกตการณ์ การดำเนินโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ D1 ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี วงเงินงบประมาณ : 7,233,000 บาท โดยมี หจก.บาเจาะ คอนสตรัคชั่น เป็นคู่สัญญา ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 180 วัน (เริ่มต้น 8 สิงหาคม 2566 สิ้นสุด 3 กุมภาพันธ์ 2567) รายละเอียดปริมาณงาน ประกอบด้วย งานขุดลอกคลองระบายน้ำ ขนาดกว้าง 38 เมตร ความยาว 3,300 เมตร ลึก 4 เมตร โดยมีปริมาณดินขุดลอกด้วยรถ 68,915 ลบ.ม. และงานขุดลอกด้วยเรือขุด 45,500 ลบ.ม. ปัจจุบัน โครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ แล้วเสร็จร้อยละ 70 เบิกจ่ายเงินไปแล้ว 1 งวดงาน 
     จากการลงพื้นที่คณะตรวจสอบ ได้ดำเนินการสุ่มตรวจวัดและสังเกตการณ์ ตลอดแนวระยะทางของการขุดลอกจำนวน 6 จุด พบว่า มีบางระยะของการขุดลอกยังมีความกว้างไม่ได้ตามสัญญา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าอยู่ระหว่างเสนอขอแก้ไขแบบแปลนตามสัญญา และยังพบอีกว่าผู้รับจ้างได้ขุดลอกเลยระยะทางที่กำหนดตามโครงการ คณะตรวจสอบ สังเกตการณ์ จึงได้ตั้งข้อสังเกต และให้คำแนะนำว่า หากมีโครงการขุดลอกส่วนต่อจากโครงการในระยะถัดไปนั้น จะนำมาคิดค่าปริมาณงานไม่ได้ และให้ตัดค่างานส่วนที่ทำการขุดลอกเลยมานั้นออกจากการคิดค่างานของโครงการถัดไป ส่วนดินที่ขุดตักขึ้นมากองบนริมตลิ่งให้มีการปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยและหากมีผู้ประสงค์จะการนำดินไปใช้ประโยชน์ ขอให้มีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนเน้นย้ำและกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการตามหน้าที่และอำนาจให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ