วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
บุรีรัมย์-จังหวัดบุรีรัมย์สนธิกำลังเปิดปฏิบัติการ (Kick off ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ขานรับนโยบายรัฐบาล
        เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น.นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดปฏิบัติการ (Kick off ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ขานรับนโยบายรัฐบาล ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม
        นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้อิทธิพล จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมน
ตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง พร้อมทั้งได้เน้นย้ำในเรื่องการจัดระเบียบสังคม เพื่อสร้างสังคมให้สงบสุข บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดอบายมุข ปลอดยาเสพติด และเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นั้น กระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ
เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล โดย
ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่อง ยาเสพติด  การค้ามนุษย์  การครอบครองและพกอาวุธปืน
การพนัน  การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และ  สถานบริการและสถานบันเทิง โดยให้กรมการปกครองและจังหวัด ร่วมกันจัดตั้งกลไกในการดำเนินการ การติดตามและรายงานผลเพื่อนำนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
         เป้าหมายในการออกตรวจพื้นที่เสี่ยง ประกอบด้วย สถานบริการ ร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านเกมส์/ ร้านอินเตอร์เน็ต และพื้นที่เสี่ยงในเขตพื้น
ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สาธ
ารณสุขจังหวัด มณฑลทหารบกที่ 26 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ สถานพินิจจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัด สนง.วัฒนธรรมจังหวัด สรรพสามิตเขตพื้น
ที่ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ 
      ติดตามข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ได้ที่ สวท.บุรีรัมย์ ระบบ FM  ความถี่ 101.75 Mhz, AM 1368 Khz และFacebook Fanpage :สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 169 จังหวัดนครปฐม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนค่าพาหนะ และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้รับขาเทียม ช่างและอาสาสมัคร ในโครงการออกห...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ