วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ป.ป.ช. ประจวบฯ รุดสอบ "50 ล้าน ปะแล้ว และจะปะต่อ" พบซ่อมแซมแล้ว 3 ครั้ง ผู้ควบคุมงานแจงเป็นเฉพาะจุดน้ำไหลผ่านเท่านั้น
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางสาวจุฑารัตน์ เหลืองเพิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (CDC) เรื่องเฝ้าระวังการทุจริต กรณีสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน วิพากษ์วิจารณ์ว่า "50 ล้าน ปะแล้ว และจะปะต่อ" โครงการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค สร้างถนนสามแยกบ้านกรูด-ปากคลองบ้านกรูด หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวถนนเริ่มแตกหลุดร่อน ทั้งที่เปิดใช้งานเพียง 8 เดือน และได้มีการซ่อมแซมไปแล้วถึง 2 ครั้ง นั้น 

กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้น ผู้ควบคุมงานได้ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างดังกล่าวดำเนินการภายใต้หลักการวิชาการ มีการใช้แบบมาตรฐานงานทางจากกรมทางหลวง วัสดุต่าง ๆ ได้รับการทดสอบและมีผลตรวจรองรับ จากการตรวจสอบถนนทั้งเส้น พบว่ามีปัญหาเฉพาะจุดบริเวณที่มีน้ำไหลผ่านเท่านั้น ซึ่งในการก่อสร้าง ได้มีการพิจารณาความเสี่ยงในจุดดังกล่าว จึงได้มีการทำคันแนวกั้นไหล่ทางซีเมนต์ไว้เพื่อกันน้ำเซาะไหล่ทาง แต่จากสภาพปัญหาที่ปรากฎคาดว่าเกิดจากน้ำที่อยู่ใต้ดินมีการซึมเข้ามาจากแนวกั้น ทำให้บริเวณผิวถนนในบริเวณดังกล่าวเกิดรอยซึมน้ำ ส่งผลให้เมื่อมีรถสัญจรก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนน และจากการสอบถามผู้ควบคุมงานเกี่ยวกับประวัติการซ่อมแซมที่ผ่านได้รับคำชี้แจงอีกว่า การซ่อมแซมครั้งที่ 1 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตัดพื้นผิวถนนลาดยางเฉพาะที่เสียหายและดำเนินการลาดยางแก้ไขทับ ในส่วนพื้นที่ที่ตัด ทำให้ถนนกลับมาใช้ได้ แต่ไม่นานก็กลับมาชำรุดอีก
 จึงทำให้เกิดการซ่อมแซมครั้งที่ 2 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตัดพื้นผิวถนนลาดยางเฉพาะที่เสียหายและดำเนินการขุดนำหินคลุกที่มีความชื้นออกมาแล้วบดอัด พร้อมทั้งเทลาดยางลงแทนพื้นที่ชั้นหินคลุก ทำให้มีความแข็งแรงกว่าหินคลุกปกติ ซึ่งเบื้องต้นสามารถแก้ไขปัญหาได้และยังไม่พบสภาพชำรุดหลังซ่อมแซม
 และการซ่อมแซม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ได้ดำเนินการซ่อมแซมในรูปแบบเดียวกับครั้งที่ 2 แต่เป็นการซ่อมแซมในพื้นที่จุดเสียหายอื่น ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 และจากการตรวจสอบกรณีการเอาสเปรย์ฉีดทำเครื่องหมายจุดที่พัง ได้รับคำชี้แจงจากผู้ควบคุมงานว่าเป็นการดำเนินงานของผู้รับจ้างในการกำหนดจุดเพื่อนำไปคำนวนปริมาณงานรวมถึงวัสดุ สำหรับซ่อมแซมถนนดังกล่าว

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานที่กำกับดูแล ควบคุม การดำเนินการซ่อมแซมของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามที่สัญญากำหนด กรณีเห็นว่าการดำเนินการซ่อมแซมตามวิธีข้างต้นจะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว ขอให้มีการประชุมหารือร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการหรือวิธีการในการบำรุงซ่อมแซมที่มีประสิทธิภาพต่อไป

------------------------------------

"ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้"
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ