วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ป.ป.ช. พัทลุง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแปรรูปสัตว์ปีก ทิ้งร้าง
      ตามที่ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง ให้ตรวจสอบ กรณีปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ เพจ คิด ทำ ทิ้ง ลงข่าว “ธรรมชาติ แปรรูป หนึ่งอาคารทิ้งปล่อยทิ้งร้าง ปล่อยทิ้งไม่ได้ใช้งาน ปล่อยให้ธรรมชาติดูแล ทั้งโรงงานและเครืองจักรเสียหาย เป็นโรงเรือนแปรรูปสัตว์ปีก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง กรมปศุสัตว์ ทิ้งร้างมา 10 ปี ตั้งใน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลการใช้งบประมาณให้คุ้มค่า #ธรรมชาติแปรรูป #โรงเรือนแปรรูปสัตว์ปีก #จังหวัดพัทลุง #อาคารทิ้งร้าง ”
      เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง และคณะ ร่วมกับชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพัทลุง ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง และ ผู้แทนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการโรงชำแหละสัตว์ปีก ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง 
      จากการลงพื้นที่ตรวจสอบฯ ปรากฏว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงชำแหละสัตว์ปีกพร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร คสล.ชั้นเดียว ขนาด 10 x 16 เมตร งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 9,080,000 บาท ซึ่งมีการดำเนินการแล้วเสร็จและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการเปิดใช้งานแต่อย่างใด
      ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงชี้แจงว่า ปัญหาของการดำเนินการดังกล่าว คือ ในการจัดทำคำของบประมาณโครงการไม่มีการจัดตั้งงบประมาณสำหรับระบบส่งไฟฟ้าโรงงาน และโรงงานมีเครื่องจักรการผลิตขนาดมากกว่า 50 แรงม้า แต่ยังไม่มีการขออนุญาตตั้งโรงงานและขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดใช้งานได้
      โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป  
      สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง จะติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการต่อไป 

      หากพบเบาะแสการทุจริต สามารถส่งข้อมูลได้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง 233/8 – 10 ถ.ไชยบุรี ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โทร. 0 7461 3726 หรือ Facebook สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดพัทลุง หรือสายด่วน ป.ป.ช. 1205
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ