วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
https://youtu.be/woLMBJBjBmA?si=GuB8gcS53Pd3G687
...ที่ดินของประชาชน ประชาชนต้องเป็นเจ้าของ
มิใช่นายทุน...
      ............................
 ศิษย์เอก:เสธ.สุบรรณ แสงพันธุ์
อ. วิชิต ดิษฐประสพ 
ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
> อ.วิชิต สั่งลุย หลังรอหนังสือตอบจาก 
>ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
รอหนังสือตอบจากนายอำเภอเมืองปัตตานี และ
รอหนังสือตอบจากนายกเทศมนตรีเทศบาลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
*ติดตามคดีตัวอย่าง
 นายทุนบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ และทำกำแพงอิฐบล็อกล้อมรอบที่ของราษฎรจำนวน 14 ราย ที่ดินรวม 120 ไร่ ปิดทางเข้า-ออก และปิดทางสาธารณประโยชน์ > ยกเรื่องนี้เป็น  "รูสะมิแลโมเดล" ในการแก้ปัญหานายทุนบุกรุกที่ดินประชาชนและบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
 >กรณีที่มีบุคคลบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์และปิดทางเข้า-ออกของเจ้าของโฉนดที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน ศาลปกครองยะลา พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้อง 
รื้อถอนกำแพงอิฐบล็อกหรือประตูเหล็กส่วนที่รุกล้ำทางบกและคูน้ำอันเป็นทางสาธารณประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จากที่หรือทางสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวได้
 ทั้งนี้ภายในกำหนด 60 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด 
( ผู้ถูกฟ้อง ได้ขอขยายเวลาการบังคับคดีตามคำพิพากษา 30 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเดิม )
(จะครบกำหนดวันที่ 8 ธันวาคม 2566)   
    ........................
ขั้นตอนในการดำเนินการของผู้ร้องหรือผู้ฟ้องคดีหลังวันที่ 8 ธันวาคม 2566 หากผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการรื้อถอนตามคำพิพากษาศาลปกครองยะลา
> ผู้ร้องหรือผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ์ที่จะนำกรณีดังกล่าวยื่นต่อ
ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาว่าในกรณีดังกล่าวเข้าข่ายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 หรือไม่?
และร้องเรียนร้องทุกข์ที่
"ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111"
 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
       ........................
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157
 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปีหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ.
       ..........................
 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
 *มาตรา 41 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ ดังนี้.
*มาตรา 41(1) ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ
*มาตรา 41(2) เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อในงานของรัฐและรับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว
*มาตรา41(3)  ฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ.
        ..................
 รายการเกาะติดสภา"ตามดูผู้แทน"
>เกาะติด:การรื้อถอนกำแพงอิฐบล็อกหรือประตูเหล็กส่วนที่รุกล้ำทางบกและทางคูน้ำอันเป็นสาธารณประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์จากที่หรือทางสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวได้ทั้งนี้ภายในกำหนด 60 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
(ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอขยายระยะการบังคับคดีตามคำพิพากษา 30 วันนับแต่วัน ครบกำหนดเดิม จะครบกำหนดวันที่ 8 ธันวาคม 2566)
       .....................
รายการเกาะติดสภา"ตามดูผู้แทน" 
ดำเนินรายการ โดย
(อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
 บก.ข่าวการเมืองและข่าวปราบอิทธิพล
 หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
# รับให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย กระบวนการกฎหมาย
ขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น.
มือถือ ID Line 064-516-6794 หรือโทร. 02-561 4502 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
      ..............
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ