วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ป.ป.ช. ประจวบฯ ตามติดไม่ปล่อย ปมระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบฯ ยังใช้งานไม่ได้
          นางสาวจุฑารัตน์ เหลืองเพิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. มอบหมายให้นางสาวธัญลักษณ์ จีนแก้วเปี่ยม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบระยะต้นเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล โดยมี นายมานิตย์ ชื่นจิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล เป็นผู้ให้ข้อมูล

          ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ได้มีหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 แต่องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ไม่ได้มีหนังสือแจ้งขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหากลับไปยัง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          ต่อมา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เชิญองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคลมาชี้แจงประเด็นดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ได้ชี้แจงว่า มีการแก้ไขปัญหาโดยสำรวจบริเวณที่จะขยายท่อส่งน้ำให้ครอบคลุมหมู่บ้านที่ไม่ได้ติดตั้งท่อส่งน้ำให้มากขึ้น และจะประสานกรมชลประทานเพื่อทดสอบระบบการส่งน้ำใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบในเดือนธันวาคม 2566 และวางแผนร่วมกับกรมชลประทานในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้นเพียงพอ หากเกิดปัญหาวิกฤตน้ำแล้งในปีต่อไป

          และเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล อีกครั้ง โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ชี้แจงว่าได้มีการประสาน กรมชลประทานเข้ามาทดสอบระบบการส่งน้ำ ซึ่งสามารถส่งน้ำได้ตามปกติ แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถส่งน้ำได้เนื่องจากอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำถึงค่าใช้จ่าย รวมถึงกฎ ระเบียบ แนวทางการใช้งานระบบประปาดังกล่าวฯ โดยมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์อยู่ในพื้นที่ หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 7 และหมู่ 8 โดยหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการที่จะเปิดใช้งานภายในเดือนมกราคม 2567 คือ หมู่ 4

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะดำเนินรวบรวมและนำข้อมูลการติดตามฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2566 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 และจะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ในเดือนมกราคม 2567 ต่อไป

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566
https://www.facebook.com/share/p/Q4M3dpYnkq9qXCB6/?mibextid=qi2Omg


..............................................................................

“ ซื่อสัตย์  เป็นธรรม  มืออาชีพ  โปร่งใส  ตรวจสอบ “
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ