วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ุบุรีรัมย์-จังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้าจัดกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2566 เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.9 วันที่ 20 ธ.ค.นี้ ที่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
     เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมวันดินโลก
ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วม
         นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันดินโลกของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เป็นพระองค์แรกของโลก ตลอดจนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และ
พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมมือกันจัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาติ (SGDs) เป้าหมายที่ 18
Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา) โดยร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้เป็นวาระสำคัญในการสื่อความสำคัญ
ของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบของทุกคนในวงกว้างว่าทรัพยากรดินมีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคนและเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนทุกคน ร่วมกันดูแลรักษาดินอย่างเหมาะสมไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม พร้อมทั้งร่วมกัน Change for Go๐d ในการฟื้นฟูดินที่ถูกทำลายจากการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ให้ดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์เพื่อความมั่นคงอาหาร พร้อมทั้งเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ลงนาม
ประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย มุ่ง Change for Good ทำให้โลกใบเดียวของทุกคนมีอายุยืนยาวตราบนานเท่านาน ด้วยแนวคิด "76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา
เพื่อการพัฒนา เพื่อความเท่าเทียม เพื่อความยั่งยืน โลกนี้เพื่อเรา"
       กำหนดการจัดกิจกรรมในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงจุดสาธิตเรียนรู้ของการพัฒนาที่ดินเพื่อการผลิตอาหารและการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ ได้แก่ ศูนย์เกษตรพอทาน  การจัดกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ำ  การจัดตลาดนัดสินค้าเกษตร เพื่อแสดงถึงผลสำเร็จของการจัดการดินอย่างยั่งยืนนำมาซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและ การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องน่ารู้อีกหลากหลาย รวมทั้งกิจกรรมการมอบรางวัลเพื่อเป็นการยกย่องผู้ที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนในระดับจังหวัด มีจำนวน 7 รางวัล ได้แก่ นายสอน ตีทวี สาขาการ
พัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  นายเกียรติศักดิ์ สันทา สาขาการทำเกษตรอินทรีย์  นายแดนภา นันลา
สาขาการฟื้นฟูและปรับปรุงบำรุงตินด้วยหญ้าแฝก นายธำมรงค์ มุ่งตี สาขาการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมผสาน  นายนิกร ชัยปลัต สาขาการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทาน  นางสามัญ โล่ห์ทอง สาขาศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินเพื่อชุมชน และ นายเทียนชัย พริ้งเพราะ สาขาการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ลุ่ม-ดอน

      ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ที่  สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 Mhz, AM 1368 Khz และ Facebook Fanpage : สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์ 
                                                            ////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ