วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ร้อยเอ็ด จัดพิธีบวงสรวงแม่โพสพ ในงานข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 23 เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลแก่เมล็ดข้าว จังหวัดร้อยเอ็ด
     วันที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พิธีบวงสรวงแม่โพสพ เพื่อเคารพบูชาพระแม่โพสพและเสริมสร้างสิริมงคลแก่เมล็ดข้าวและประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ในงานข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 23 โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหนาส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ ณ โดมเวทีกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
     พระแม่โพสพ "เทวีแห่งข้าวพันธุ์ธัญญาหาร" ตามคติความเชื่อของไทย เป็นที่เคารพ สักการะและกราบไหว้บูชามาตั้งแต่ครั้งโบราณ ถือเป็นผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ในด้านข้าวปลาอาหาร ชาวนาผู้ปลูกข้าว มักบูชาเพื่อขอความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกตามฤดูกาล
     ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 23 ในระหว่างระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีควบคู่วิถีภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างเครือข่ายการผลิตข้าวอินทรีย์ รวมถึงเชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ และผลักดันให้เกิดเขตเศรษฐกิจข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ