วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง
https://youtu.be/zGB5j3NoaIk?si=2gGb9mJYSggSyDjv
...ภูมิใจที่ได้ร่วมยกร่าง....
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
    (พ.ศ.2561-2580)
 อ.วิชิต ดิษฐประสพ และ
นายสมชาย แย้มเกษร
     ....................
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ 2561-  2580)
 เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อความสุขของคนไทยทุกคน .
       .........................
ติดตามการประชุมวุฒิสภา
 วันที่ 18 ธันวาคม 2566 
เรื่อง การรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา( เกษตรแปลงใหญ่)
        .......................
รายการเกาะติดสภา"ตามดูผู้แทน"    
     ดำเนินรายการโดย
อ.วิชิต ดิษฐประสพ
พระปกเกล้า รุ่นที่ 8 
*ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธ์ุ์
มือถือ ID Line 064-516 6794
 วันที่ 18 ธันวาคม 2566
        ..................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ