วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
จังหวัดสตูล

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:00 น ณสำนักสงฆ์ วางสายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

สำนักพิมพ์
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดสตูล
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมาเวลา 13:00 น ณสำนักสงฆ์วังสายทองหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรที่อยู่อาศัย และทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2562 โดยมีนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสตูลพรรคภูมิใจไทย กล่าวต้อนรับ กล่าวรายงานโดยนายธีระพงษ์ คุ่มเคี่ยม นายอำเภอละงู และเปิดเวที ฯ โดยนายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานเกษตรแห่งชาติ

  สำหรับเวทีรับฟังความคิดเห็น ฯ มีประเด็นสำคัญ ๆ ภายใต้หัวข้อ " ความเป็นมาของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ 2562 และพระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ 2562 ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และที่ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ " โดยนายเทอดไทย ขวัญทอง ผู้อำนวยการ สำนักทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล
  
   หัวข้อ " ผลการดำเนินงานการสำรวจ การถือครองที่ดินตามพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ 2562 ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัดสตูล" โดย นายบำรุงรัตน์ พลอยดำ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และนายชุติพงษ์ พลวัฒน์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด

  หัวข้อ " ผลการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ 2562 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ 2562 ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย" โดย นายเพิ่มศักดิ์ คงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 

  หัวข้อ " การผลักดันข้อเสนอ เรื่องการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่ถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามแนวทางของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย โดยนายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย

  หัวข้อ " การผลักดันข้อเสนอ เรื่องการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่ถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ 2553 เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย" โดย นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

  ตัวแทนเกษตรจังหวัดสตูล ได้ยื่นข้อเสนอ เรื่อง การแก้ไขปัญหา ของเกษตรกรที่ถือครองที่ดิน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ต่อายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทยในนามตัวแทนชาวเกษตรกรจังหวัดสตูล นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรแห่งชาติ และนายโสภณ พรหมสุริยะ ประสภาเกษตรจังหวัดสตูล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาของพี่น้องเกษตรจังหวัดสตูลต่อไป

  นอกจากนี้ทางเวทีเปิดเวทีให้พี่น้องชาวเกษตร ตัวอทนผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา องค์กรกลุ่ม ฯ แบะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯ ที่เข้าร่วมเวทีในวันนี้ ได้เสนอความคิดเห็นต่อแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวให้เป็นไปบริบทวิถีชุมชน วัฒนธรรมประเพณี ที่สามารถอยู่อาศัย ทำหามาหากินได้ มีรายได้ อยู่ยนพื้นฐานของการอนุรักษ์ ดูแล ปกป้อง รักษา พิทักษ์อย่างยั่งยืนต่อไป
  
  โดยเวที ฯ มีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วน ภาคเกษตร หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ท้องที่ ท้องถิ่น องค์กลุ่ม ฯ เป็นต้นในวันนี้ประมาณ 1,200 คน และกล่าวปิดเวที ฯ โดยนายสนั่น ศิริสม นายกองค์บริหารส่วนตำบลน้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล

รายงานโดย
นายนันทวัฒน์ เต๊ะสมัน
นายอับบาส ละใบจิ
จังหวัดสตูล
หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดสตูล
รายงาน
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ