วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดูแลสวัสดิภาพกำลังพลและครอบครัว              
ย้ำประสิทธิภาพการทำงานต้องเต็ม 100% 

เนื่องจากปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อ รายใหม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีจำนวนข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ติดเชื้อและเป็นกลุ่มเสี่ยง จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลและสังเกตอาการอย่างต่อเนื่องนั้น
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ห่วงใยสวัสดิภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา กำลังพลและครอบครัว จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร. ซึ่งรับผิดชอบกำกับดูแลงานบริหาร พิจารณากำหนดแนวทางในการดูแลสวัสดิภาพและขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พล.ต.อ.ปิยะฯ จึงได้ร่วมกับ สำนักงานกำลังพล โรงพยาบาลตำรวจ และ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดแนวทางในการดูแลข้าราชการตำรวจและครอบครัว กลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อ ดังนี้

กรณีติดเชื้อ 
โรงพยาบาลตำรวจ โดย พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงห์จารุ พตร.(สบ ๘) ได้เตรียมความพร้อมรองรับข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ติดเชื้อ ซึ่งหลังจากผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจและสถานพยาบาลในสังกัดแล้ว จะมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

๑.การจำแนกผู้ติดเชื้อตามอาการ ประกอบด้วย
สีเขียว ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น เป็นต้น
สีเหลือง มีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหนื่อยหอบ หายใจเร็ว หรือมีความเสี่ยงและมีโรคร่วมที่สำคัญ
สีแดง มีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบาก เอ็กซเรย์พบปอดอักเสบรุนแรง มีภาวะปอดบวม ฯลฯ

๒.การรักษา เมื่อแพทย์ตรวจประเมินอาการแล้ว หากเป็นกลุ่มสีเหลือง หรือ สีแดง จะรับตัวไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน หากเป็นกลุ่มสีเขียวและเป็นข้าราชการตำรวจชายจะส่งไปที่โรงพยาบาลสนามชั่วคราว ซึ่งขณะนี้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามชั่วคราว จำนวน ๒ แห่ง คือ อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน ๙๖ เตียง และ โรงพยาบาลดารารัศมี จำนวน ๒๐ เตียง ซึ่งมีระบบดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยเฉพาะระบบการควบคุมการติดเชื้อเพื่อป้องกันการระบาดสู่ชุมชนและบุคคลภายนอก


๓.การจัดตั้ง Hospitel ขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างการจัดตั้งและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอขึ้นทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาผู้ติดเชื้อที่สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ มีอาการไม่รุนแรง ไม่จำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อน แต่ยังอยู่ในระยะการแพร่เชื้อ เพื่อให้โรงพยาบาลตำรวจสามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้โรงพยาบาลตำรวจในฐานะโรงพยาบาลต้นทางจะจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ เพื่อรักษาและติดตามอาการโดยใกล้ชิด โดยจะพิจารณาให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค

กรณีกลุ่มเสี่ยง
เพื่อให้การดูแลข้าราชการตำรวจกลุ่มเสี่ยงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจและบุคลากรในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดเตรียมสถานพักฟื้นและตากอากาศบางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สำหรับรองรับในการดูแลข้าราชการตำรวจกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งให้โรงพยาบาลตำรวจ จัดชุดแพทย์พยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อติดตามอาการและตรวจรักษาอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอยืนยันว่ากรณีข้าราชการตำรวจที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง และต้องรับการกักตัวเพื่อติดตามและสังเกตอาการนั้น จะไม่กระทบกับประสิทธิภาพการทำงานในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยได้มอบหมายผู้บังคับบัญชาลงไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด หากพบปัญหาด้านกำลังพลให้รีบประสานหน่วยข้างเคียงและผู้บังคับบัญชาเพื่อขอรับการสนับสนุน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชนเพื่อเสริมการทำงานของตำรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ยังได้กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันตนเองในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และให้โรงพยาบาลตำรวจเร่งพิจารณาดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับข้าราชการตำรวจที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโดยเร็ว.
..................................

โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ