วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประชุมสรุปผลการปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 บูรณาการทุกภาคส่วนร่วม ใช้กลไกเชิงพื้นที่  รณรงค์สร้างจิตสำนึก ร่วมสร้างทศวรรษแห่งความปลอดภัย ลดอัตราผู้เสียชีวิตของประเทศให้ยั่งยืนตลอดปี    
        วันนี้ (18 เมษายน  2565 ) เวลา  09.30 น.   นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่ และทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 จังหวัดกระบี่ โดยมีนายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ในฐานะฝ่ายเลขา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงาน  ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค เพื่อปรับแผนรับมืออุบัติเหตุ  ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ และร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Comference)  โดยมี  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับการประชุมในวันนี้ ซึ่งได้มีรายงานสรุปผลการปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 รวม 7 วัน จังหวัดกระบี่   โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนและทางทะเลจังหวัดกระบี่ รายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ช่วงควบคุมเข้มข้น  7 วัน (11-17 เมษายน 2565) ดังนี้ ข้อมูลประจำวันที่ 17 เมษายน 2565  เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 5 ครั้ง อ.ปลายพระยา (2ครั้ง) อ.อ่าวลึก (1 ครั้ง),อ.เมืองกระบี่ (1 ครั้ง) และ อ.คลองท่อม(1 ครั้ง)  ผู้บาดเจ็บ จำนวน 5คน (ชาย 3คน , หญิง 2 คน)ผู้เสียชีวิต 1 ราย (เพศหญิง) ข้อมูลสะสม 7 วัน (11-17 เมษายน 2565)  เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 33 ครั้ง อ.คลองท่อม (8ครั้ง) อ.เมืองกระบี่ (7ครั้ง),อ.ปลายพระยา (6ครั้ง) อ.เหนือคลอง (5ครั้ง) อ.เขาพนม (3ครั้ง) อ.อ่าวลึก (3 ครั้ง)และ อ.ลำทับ (1 ครั้ง)  ผู้บาดเจ็บ จำนวน 36คน (ชาย 24คน , หญิง 12คน) ผู้เสียชีวิต 3ราย  (เพศชาย2 คน,เพศหญิง1คน) สถิติ อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ คลองท่อม  อำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ อ.เกาะลันตา ยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ สาเหตุการเกิดอุบัติ ได้แก่ ขับรถเร็ว ทัศนวิสัยไม่ดี ตัดหน้ากระชั้นชิด เมาสุรา ประเภทถนน ถนนกรมทางหลวง บริเวณจุดเกิดเหตุสูงสุด ทางตรง ส่วนยานพาหนะที่เรียกตรวจตามมาตรการ จำนวน 17,732 คัน  เรียกตรวจรถทุกชนิดรวม 17,732 คัน ถูกดำเนินคดี (10มาตรการ) รวม 1,956 คัน ไม่มีใบขับขี่มากสุด รองลงมา ไม่สวมหมวกนิรภัย   สำหรับจังหวัดกระบี่ตั้งเป้า อุบัติเหตุไม่เกิน 37 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ admit ไม่เกิน 38 คน และผู้เสียชีวิตไม่เกิน  2 ราย  อุบัติเหตุปี 65 เพิ่มขึ้นจากสงกรานต์ปี 2564(อุบัติเหตุ 28 ครั้ง บาดเจ็บ 28 ราย เสียชีวิต 1ราย    นอกจากนี้ มีการตั้งจุดตรวจรวม 17 จุดตรวจ รวม 8 อำเภอ และมีผู้ปฎิบัติหน้าที่ 785 คน   จัดตั้งด่านชุมชนจำนวน  30 จุด  ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนและทางทะเลตลอดทั้งปี    นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลสถิติทางอากาศ และแนวโน้มพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวด้วย    โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่    เน้นย้ำกำชับและได้ข้อสั่งการบูรณาทุกหน่วยงานปรับแผนการดำเนินงานให้เป็นการทำงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น   เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน คือ ให้บูรณาการทุกหน่วยงานทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ระดมสมอง รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาวินัยจราจรขับเคลื่อนงานตลอดทั้งปี  วิเคราะห์อุปสรรค ปัญหา ถอดบทเรียนเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล  เพื่อสร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีคู่ความปลอดภัย
นอกจากนี้ยังกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนและชื่นชมอำเภอ เน้นการมีส่วนร่วม  สร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ไม่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน เร่งประชาสัมพันธ์ อาทิ  ขับเคลื่อนทศวรรษความปลอดภัยทางท้องถนน เช่น ให้ขนส่งจังหวัด นำเสนอข้อกฎหมาย ใบอนุญาตขับรถ  ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และมอบนายอำเภอ ให้กำชับผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ  ให้ถือว่าการรณรงค์เรื่องอุบัติเหตุตลอดทั้งปี    เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากร ลดอัตราจำนวนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน   และร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยควบคู่ การสัญจรอย่างปลอดภัยของประเทศให้ยั่งยืนได้ตลอดทั้งปี//  
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
ปานอุมา  แหละยุหีม / ข่าว  โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ