วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคง และยั่งยืน พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ขอรับการสนับสนุนงบกลาง หลังแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ-น้ำท่วม        
    วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี “บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคง และยั่งยืน” พร้อมมอบนโยบายบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ ตามโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน บจธ. (องค์การมหาชน) โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศีรวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
    พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ยากจนในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่ดินทำกิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการตามภารกิจของ บจธ. โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เป็นหลักในการพัฒนาที่ดินในโครงการ เพื่อจะได้รักษาสิทธิในที่ดินรัฐบาลมอบให้สืบทอดต่อไป ทาง “บจธ. มอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคง และยั่งยืน” ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเกษตรกร ผู้ยากจนและพี่น้องที่ว่างงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการจัดตั้ง สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ขณะนี้ บจธ. อยู่ระหว่างการเสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ภายในเดือนพฤษภาคม 2565
    หลังจากนั้นช่วงเวลา 13.30 น.พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมด้วย ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยตีนนก  บ้านใหม่มงคล  ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เป็นโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น  เพื่อแก้ปัญหาในเชิงการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น ทั้งปัญหาขาดแคลนน้ำ ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาคุณภาพน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ดำเนินโครงการไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติ แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้งยังเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนสภาพ รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นอีกด้วย  
    ทั้งนี้สำหรับการจัดสรรงบกลางมาใช้ในการดำเนินโครงการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)  เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการพิจารณาแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์อีกด้วย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ