วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รางวัล” เป็นเยาวชนต้นแบบ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ "เยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม " 
ของสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม


วันที่ 22 พฤษภาคม  2565 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายวรวุฒิ อุตสาแท้ ประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ประธานการจัดงาน พร้อมด้วย นายบัณทัต ฤทธิบุตร รองประธานสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ผู้อำนวยการโครงการ ฯ โครงการดังกล่าวนี้ จัดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา มีความรู้ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงยังเป็นการให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน สังคม และพัฒนาทักษะตัวเอง ในด้านการมี จิตอาสา การให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือเท่าที่ จะทำได้ รวมถึงการยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ในการนี้ได้มีเหล่าศิลปิน ดารา และผู้บริหาร อาทิ คุณณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม น้องเบลล่า กุญช์จารี จีระแพทย์ คุณวิทยากร ใจเย็น 
บรรณาธิการข่าวบันเทิงทีวีพูล คุณชลวิภา วิริยะกุล 
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ทีวีพูล กรุ๊ป จำกัด  คุณเมธิตา ช่วยสถิตย์ I Am Model Search Thailand 2022   และ คุณศุภชัย ปัญต๊ะวงค์ (วีนัสทีวีพูล) 
พิธีกร,นักข่าวบันเทิงทีวีพูล โดยได้รับเกียรติจากดร.อาณัติ วัชรางกุร ณ เชียงใหม่ เลขานุการคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กรรมการจริยธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สุดท้ายนี้สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคมขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของชาติเป็นทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นไปข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ