วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ทุ้งฟ้าเกมส์ สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “ทุ้งฟ้าเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดกระบี่
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ

ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 “ทุ้งฟ้าเกมส์” 
ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมงาน 
“ทุ้งฟ้าเกมส์” ทั้งในเรื่องข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ
แบบสำรวจ จุดประสงค์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จังหวัด
ที่พักอาศัย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน ความเหมาะสมของ
จำนวนวันและชนิดกีฬา ประโยชน์สูงสุดที่นักกีฬาจะ
ได้รับ การจัดการแข่งขันในครั้งถัดไป รวมไปถึงความ
พึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันกีฬา โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลในระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2565 
ณ สนามกีฬา 9 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงยิม 2 มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่, สวนสาธารณะธารา, 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, สนาม
กอล์ฟปกาสัยคันทรี่คลับ, สนามฟุตบอลโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, สนาม เคบี กระบี่
และโรงเรียนเมืองกระบี่ จากประชากรที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป จากการสุ่มตัวอย่าง 400 ราย

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดอาคารเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน เพิ่มความสะดวกสบายให้ชาวเกาะ ชลบุรี...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ