วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ทุ้งฟ้าเกมส์ สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “ทุ้งฟ้าเกมส์” ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดกระบี่
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ

ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 “ทุ้งฟ้าเกมส์” 
ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วมงาน 
“ทุ้งฟ้าเกมส์” ทั้งในเรื่องข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ
แบบสำรวจ จุดประสงค์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จังหวัด
ที่พักอาศัย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวัน ความเหมาะสมของ
จำนวนวันและชนิดกีฬา ประโยชน์สูงสุดที่นักกีฬาจะ
ได้รับ การจัดการแข่งขันในครั้งถัดไป รวมไปถึงความ
พึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันกีฬา โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลในระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2565 
ณ สนามกีฬา 9 แห่ง ได้แก่ สนามกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและโรงยิม 2 มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่, สวนสาธารณะธารา, 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, สนาม
กอล์ฟปกาสัยคันทรี่คลับ, สนามฟุตบอลโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่, สนาม เคบี กระบี่
และโรงเรียนเมืองกระบี่ จากประชากรที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป จากการสุ่มตัวอย่าง 400 ราย

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ