วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กรมประมง...เผยรายชื่อเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ
ด้านการประมง ประจำปี 2565
เตรียมรับพระราชทานโล่รางวัล ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 

​นายเฉลิมชัย  สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดมีการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ พร้อมเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้ยึดถือเป็นแบบอย่างและแนวทางในการประกอบอาชีพ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพระราชพิธีที่มีความเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรไทยได้เกิดความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก โดยในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565


สำหรับในส่วนของกรมประมงได้มีการคัดเลือกเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตร รวมถึงสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 5 สาขา ดังนี้
เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย
​​1) สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ นายประวัติ พิริยศาสน์ จังหวัดปราจีนบุรี​
​​2) สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ได้แก่ นายอรรถพงษ์ บุญเลิศฟ้า จังหวัดนครปฐม
​​3) สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ได้แก่ นายวัลลภ วุ่นสุด จังหวัดนครปฐม
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 2 สาขา ประกอบด้วย
​1) กลุ่มเกษตรกรทำการประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร
ทำประมงพัฒนาเกษตรพอเพียง 49 จังหวัดสมุทรสาคร
2) กลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนปลาส้มบ้านคำกลาง จังหวัดอุบลราชธานี
 
สำหรับเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติแต่ละสาขานั้น กรมประมงได้มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยเกษตรกรดีเด่น จะต้องมีคุณสมบัติ อาทิ เป็นเกษตรกรที่มีสัญชาติไทย มีความประพฤติดีไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียมาก่อน ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละเพื่อส่วนรวม มีผลงานทางการเกษตรดีเด่นเป็นพิเศษ และเผยแพร่ให้แก่ส่วนรวมได้นำไปใช้ประโยชน์  สมควรแก่การยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น ที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติในสาขาเดียวกันมาก่อน 
ส่วนสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่นต้องมีคุณสมบัติเป็นสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย หรือเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  มีข้อมูลย้อนหลังให้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ปี  หากเป็นสถาบันเกษตรกรที่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติมาแล้ว จะต้องเว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาใหม่
ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่น จะพิจารณาแตกต่างกันใน
แต่ละด้าน กล่าวคือ เกณฑ์การให้คะแนนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นพิจารณาให้คะแนนใน 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน  2) ผลงานและความสำเร็จของผลงาน
ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพ 3) ความเป็นผู้นำและการเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ  และ 4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
สำหรับสถาบันเกษตรกรดีเด่นมีการพิจารณาให้คะแนนใน 5 ด้าน ดังนี้ 1) มีความคิดริเริ่ม 2) มีความสามารถ
ในการบริหารและการจัดการสถาบันเกษตรกร 3) บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบันเกษตรกร  
4) ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบันเกษตรกร และ 5) การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
​ทั้งนี้ เกษตรกรและผู้แทนสถาบันเกษตรกร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านประมงทั้งหมด จะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 นี้ ๏
 
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
12 พฤษภาคม 2565โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ