วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กระทรวงเกษตรฯ.จับมือสภาอุตสาหกรรมฯ.ชุดใหม่ลุย14โครงการยกระดับภาคเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง
   “เกรียงไกร”มั่นใจไฮไลท์โครงการอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ(SAI)เสร็จทันโชว์ศักยภาพไทยในการประชุมเอเปค(APEC)พฤศจิกายนนี้
     นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรกอ.)นำคณะกรรมการและผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)ชุดใหม่โดยมีสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรร่วมประชุมด้วยที่สำนักงานใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในวันนี้โดยนายอลงกรณ์และคณะได้แสดงความยินดีกับนายเกรียงไกร เธียรนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารชุดใหม่ 
      จากนั้นได้ประชุมหารือถึงการพัฒนาความร่วมมือภายใต้ คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้3 โครงการได้แก่
1.โครงการเกษตรแม่นยำ2ล้านไร่โดยจะขยายเป้าหมายโครงการจาก2ล้านไร่เป็น 5 ล้านไร่
2.โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร ครอบคลุม18กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ
3.โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว( Green Industry )
     นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการหารือและเห็นพ้องต้องกันในโครงการริเริ่มใหม่ที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปได้แก่
1.โครงการพัฒนาแบรนด์สินค้าเกษตร( The Brand Project )สู่เกษตรมูลค่าสูง”เป็นแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์(Creative Economy)
2.โครงการอาหารแห่งอนาคต(Future Food)สำหรับอาหารคนและอาหารสัตว์ เช่น ถั่วเขียว เห็น สาหร่าย ผำและแมลง 
3.โครงการส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมMade In Thailand 
4.โครงการส่งเสริมสตาร์ทอัพเกษตรและเอสเอ็มอี.เกษตร
5.โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรระหว่าง สวก. ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)และสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
6.โครงการมหานครผลไม้และการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ และ โครงการ Eastern Thailand Food Valley
7.โครงการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐานฮาลาล
8.โครงการSmart Agriculture Industry(SAI in the City)โดยร่วมมือระหว่าง ส.อ.ท. กระทรวงเกษตรฯ.และมหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์(บางเขน)เพื่อพัฒนาเป็นโมเดลการพัฒนาระดับพื้นที่(Area based development)ภายใต้BCG modelให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้และจะเป็นไฮไลท์ของการประชุมเอเปค(APEC)ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมเกษตรของไทย จากนั้นจะขยายโครงการไปทุกจังหวัด
9.โครงการสนับสนุนการจำหน่ายและบริโภคผลไม้ในฤดูกาลผลิตผลไม้ปี 2565 โดยส.อ.ท.ให้การสนับสนุนในเบื้องต้นเป็นทุเรียน2,000ตันและมัวคุด500ตัน
10.การฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้ง สินค้าประมงและปศุสัตว์ รวมทั้งระบบความเย็น(Cold Chain system)
11.ความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสร่วมกันในวาระการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียของคณะผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2565โดยเน้นประเด็นการร่วมลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรและการขยายการส่งออก
  สำหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นนโยบายร่วมกันระหว่าง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ.และนายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานส.ก.อ.คนก่อนนำมาซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการกรกอ.โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคเกษตรกรเพื่อยกระดับเกษตรของไทยสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เกษตรมูลค่าสูงอย่างมั่นคง และยั่งยืน.

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ