วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

”เฉลิมชัย”สั่งกรมประมงเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงทุกกลุ่ม
  “สมาคมประมงฯ.”พอใจรัฐมนตรีเกษตรทำงานไวตอบโจทย์ทุกประเด็นปัญหาพร้อมประกาศสนับสนุนร่างพรบ.สภาการประมงฯ.และร่างพรบ.กองทุนพัฒนาการประมง 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยเปิดเผยวันนี้ภายหลังการประชุมร่วมระหว่างดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน กับนายมงคล  สุขเจริญคณา นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (ชุดใหม่)อาทิ นายประเสริฐ แตกช่อ รองประธานกรรมการฯ อาวุโส นายบุญชู แพใหญ่ รองประธานกรรมการฯ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน นายไตรฤกษ์ มือสันทัด รองประธานกรรมการฯ ภาคใต้ตอนบน ดร.สุรเดช นิลอุบล รองประธานกรรมการฯ ภาคใต้ตอนล่าง นายพิชัย แซ่ซิ้ม รองประธานกรรมการ ฯ ภาคกลาง และนายสฤษฎ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ รองประธานกรรมการฯ ฝ่ายต่างประเทศ พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรี นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว  รองอธิบดีกรมประมงที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย
สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเสนอประเด็นความเดือดร้อนจากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครนและการแพร่ระบาดของโควิด19รวมทั้งกฎหมายกฎระเบียบของพรก.การประมงเช่น
1.ปัญหาต้นทุนการทำประมงที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันและต้นทุนอื่นๆในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัวมีผลต่อราคาสินค้าประมง
2.ขอให้รัฐบาลเร่งรัดโครงการนำเรือออกนอกระบบ
3.ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงโดยขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 3 เดือน
4.เสนอให้เร่งรัดการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน เพื่อให้ผู้ประกอบการเรือประมงพื้นบ้านได้รับสิทธิที่ควรได้รับ 
5.ขอให้แก้ไขร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ....) พ.ศ....ตามที่สมาคม ฯ เสนอรวมทั้งพรก.ประมงที่ขัดต่อหลักกฎหมายสากล
6. ไม่เห็นด้วยกับโครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ณ ท่าเทียบเรือประมงของหน่วยงานอื่น(ไม่ใช่กรมประมง) ที่จะมีการบังคับให้ติดกล้องวงจรปิดตามแพปลาเอกชน และต้องรับภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
7.เรื่องการออกข่าวในสื่อสาธารณะต่าง ๆ กรณี บก.ปคม. เปิดยุทธการ "เรือมนุษย์ " เพื่อกวาดล้างจับกุมผู้ต้องหาขบวนการค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานบนเรือประมงซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย
8.กรณีเรือประมง 5 ลำ ที่สงขลาและ SEABOOK ปลอม ในพื้นที่ชลบุรี
9.การผลักดันและสนับสนุนการทำปะการังเทียม
10.ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาค่า MSY ชุดใหม่
11.ขอให้เร่งรัดการออกใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำที่ต้องใช้เวลานานกว่า 2 เดือนซึ่งความล่าช้าจากหน่วยงานอื่น(ไม่ใช่กรมประมง)ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากความล่าช้า
12.สนับสนุนร่างพรบ.สภาการประมงแห่งประเทศไทยและร่างพรบ.กองทุนพัฒนาการประมงโดยจะร่วมผลักดันกับกระทรวงเกษตรฯ.และพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้จัดทำร่างกฤหมายดังกล่าวร่วมกับร่างกฎหมายของสมาคมฯ.
ทางด้าน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ.
ยืนยันว่าจะติดตามดูแลทุกประเด็นข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงทุกกลุ่ม ส่วนเรื่องกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายพรก.ประมงอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติแต่ตนก็ยินดีช่วยประสานในกรณีเกิดปัญหา
   นอกจากนี้รัฐมนตรีเกษตรฯ.ได้มอบหมายกรมประมงเร่งรัดดำเนินการในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสั่งการให้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาประเด็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบต่างๆให้เป็นธรรมเหมาะสมต่อไปโดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วนกรณีปัญหาแรงงานตามมาตรา83จะประสานกับรัฐมนตรีแรงงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดกับชาวประมงทุกกลุ่มทั้งประมงนอกน่านน้ำ ประมงพาณิชย์ ประมงพื้นบ้านและประมงเพาะเลี้ยงรวมทั้งอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบภายใต้คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยและกรมประมง ทั้งนี้ยังได้จัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกว่า2,600องค์กรใน50จังหวัดพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพและศักยภาพองค์กรละ1แสนบาทปีละ200องค์กรในการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างศักยภาพของประมงพื้นบ้านและท้องถิ่นโดยล่าสุดรัฐมนตรีเกษตรได้ประชุมและกำหนดเป้าหมายการฟื้นฟูการเพาะเลี้ยงกุ้งปีละ4แสนตันกับร่วมกับเครือข่ายสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและสมาคมอุตสาหกรรมอาหารทะเลตลอดห่วงโซ่การผลิต สำหรับในส่วนประมงพาณิชย์และประมงนอกน่านน้ำถือว่าเป็นฐานเศรษฐกิจการประมงที่สำคัญและได้รับผลกระทบจากมาตรการIUU วิกฤติโควิด19และสงครามรัสเซีย-ยูเครนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะเพิ่มความร่วมมือกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันตามนโยบายของรัฐมนตรีเกษตร

นายกสมาคมการประมงฯ.ได้แสดงความขอบคุณและพอใจต่อการหารือครั้งนี้ที่รัฐมนตรีเกษตรฯ.ใส่ใจดูแลชาวประมงด้วยดีมาตลอดและตอบทุกประเด็นขอเสนออย่างจริงใจตรงไปตรงมาโดยทางสมาคมจะเร่งเสนอรายชื่อคณะทำงานมาให้โดยเร็ว.โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ