วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เตรียมการจัดงาน สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม จังหวัดเชียงรายปีที่ 3
----------------------------------------------------------------------
      วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี การจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม จังหวัดเชียงรายปีที่ 3 ภายใต้โครงการ สมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564 ) พร้อมกล่าวต้อนรับคณะภาคีเครือข่าย 13 เครือข่าย ณ ห้องประชุมกินรี โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
     จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย  ได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)ภาคภาคีเครือข่าย ทางสังคมทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงราย ดำเนินโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงรายภายใต้โครงการ สมัชชาคุณธรรมและแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง พ.ศ. 2565 โดยในปีงบประมาณพุทธศักราช 2563 ถึงพุทธศักราช 2564 มีการดำเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ผ่านกลไกคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม 13 เครือข่าย การบูรณาการความร่วมมือ ด้านวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด อาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาลัยเชียงราย มีการจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม (ระดับ Coach)  ภายใต้การส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต โดยมิติทางวัฒนธรรม มิติด้านสังคม มีการขับเคลื่อนกิจกรรมความดี ผ่านเวทีมัธยาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม จังหวัดเชียงราย รวมทั้งมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดคุณธรรมเชียงรายในระยะถัดไป ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมจะเข้าสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบในปีที่ 3 จึงกำหนดจัดการประชุมคณะขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม จังหวัดเชียงราย ให้มีการขับเคลื่อนกลไกทางสังคมจังหวัดเชียงรายเกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องประสิทธิภาพการผนึกกำลังบูรณาการทางทรัพยากรองค์ความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหนุนการทำงานซึ่งกันและกัน ภายในงานแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เป็น 3 กลุ่ม 3 ห้อง ได้แก่ 1. ห้องกินรี เครือข่ายสถานศึกษา ส่วนราชการ อำเภอ ท้องถิ่น สาธารณสุข 2.ห้องทิฆัมพร เครือข่ายศิลปิน เกษตร ธุรกิจ สื่อ 3.ห้องหงส์เหิน เครือข่ายชุมชน ศาสนา ประชาสังคม และเด็กเยาวชน แบ่งเป็นกลุ่มเพื่อหารือการจัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม จังหวัดเชียงราย ในด้านรูปแบบเนื้อหาการจัดนิทรรศการของแต่ละเครือข่าย การแลกเปลี่ยนความรู้ ประเด็น โดยมีนายอธิพร วันดีผู้ ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผู้นำเสนอการระดมความเห็นของทั้ง 13 เครือข่ายอีกด้วย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ