วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดกระบี่จัดพิธีสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่  เฉลิมฉลอง 150 ปี กระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารัก ท่ามกลางนางรำร่วมพิธีบวงสรวงกว่า 151  คน  ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 
          วันนี้  5 พฤษภาคม 2565   เวลา  09.09 น. นายพุฒิพงศ์   ศิริมาตย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  เป็นประธานพิธีสมโภชเมือง ในวาระครบรอบ 150 ปี การจัดตั้งเมืองกระบี่  พร้อมด้วย นางสุภาเพ็ญ  ศิริมาตย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่  นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา   และนายอนุวรรตน์   โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาชน สื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี  ณ  บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่  


     โดยเริ่มพิธีสมโภชเมืองกระบี่ ทำพิธีพร้อมกันทั้ง 4 ศาสนา   ประกอบด้วย ศาสนาพราหมณ์  โดยเมื่อประธานเดินทางมาถึงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปหาง  ปักเครื่องสังเวย  พราหมณ์ ประกอบพิธีอ่านโองการ บวงสรวงเทพยดา  เชิญประธานโปรยข้าวตอกดอกไม้  และเชิญประธานโปรยข้าวตอกดอกไม้  จากนั้นประธานเดินทางเข้าสู่ศาลหลักเมือง เพื่อประกอบพิธีสมโภชศาลหลักเมืองทั้ง 4 ทิศ  และประกอบพิธีสงฆ์ จุดธูปเทียน ผูกผ้าสามสี  โปรยดอกไม้ที่เสาหลักเมือง   และเชิญประธานไปยังพระบรมรูปรัชกาลที่ 5  ถวายเครื่องราชสักการะ และประกอบพิธีของศาสนาพุทธ  โดยประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย  พระสงฆ์จำนวน  9 รูปให้ศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ในขณะที่ ศาสนาอิสลามทำพิธีขอพรดุอาร์ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ ศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีขอพรพระเจ้า  ประธานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  และมอบของที่ระลึกแก่ผู้นำศาสนา เป็นอันเสร็จพิธี 
      โอกาสเดียวกันนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นำทัพประชาชนจังหวัดกระบี่ทั้ง  8 อำเภอ รำบวงสรวงจำนวน  151 คน  ด้วยชุดอัตลักษณ์กระบี่ และมโนราห์ เพื่อแสดงความยินดีที่จังหวัดก้าวสู่ปีที่  150  และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน และร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 150 ปี กระบี่ เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5  ที่พระองค์ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า “เมืองกระบี่” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม  พ.ศ. 2415 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการสร้างบ้านแปลงเมืองกระบี่ รวมถึงวางรากฐานของการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้

    โดยจังหวัดกระบี่ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานบวงสรวงและสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ขึ้น เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดทั้งบำรุงรักษาวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดกันมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการปลูกฝังความตระหนัก และหวงแหนวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนจังหวัดกระบี่    นอกจากนี้ในภาคค่ำ  150 ปี กระบี่เมืองศิลป์  มีพิธีเปลี่ยนป้ายปีเมือง จาก 149 เป็น  150 ณ เวทีกลางลานประติมากรรมปูดำ และแท่นหินลานประติมากรรมไม้มะหาด  

ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กระบี่เมืองศิลปะที่ว่า  “จังหวัดกระบี่ เป็นศูนย์กลาง 
การพัฒนางานศิลปะในระดับนานาชาติ  ที่สร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยต้นทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม  ///
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ 
ปานอุมา  แหละยุหีม  ข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ