วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.สุพรรณบุรี จัดอบรมการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 11 ประการ (ครู ก.) ภายใต้โครงการคนดีศรีสุพรรณ
วันนี้ (13 มิ.ย.65) ที่ห้องเลิศธานีคอนเวนชั่นฮอล์ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในกิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ภายใต้โครงการคนดีศรีสุพรรณ กิจกรรมย่อยที่ 2 การจัดอบรมการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 11 ประการ (ครู ก.) พร้อมกล่าวว่า การดำเนินโครงการคนดีศรีสุพรรณ เป็นการดำเนินงานของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2540 เพื่อตอบสนองนโยบายและนำแนวทางนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาปฏิบัติ โดยใช้ชื่อโครงการ "โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ" โดยโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย ได้วางรากฐานของเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุ ให้มีกฎและกติกาในการอยู่ร่วมกันในสังคม ทั้งสิ้น 11 ประการ และภายหลัง ได้มีการเปลี่ยนชื่อโครงการ เป็น "โครงการคนดีศรีสุพรรณ" มีการกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโครงการไว้ 11 ประการ ประกอบด้วย 1. การรักษาความสะอาดร่างกายบ้านเรือน และชุมชน 2. มีจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3. มีวิถีประชาธิปไตย 4. เป็นผู้ประหยัดออมและนิยมไทย 5. ปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม 6. มีมารยาทแบบไทย 7. มีวิจัยจราจร 8. เป็นคนตรงต่อเวลา 9. ปฏิบัติตนในการเข้าแถวเรียงลำดับ ก่อน - หลัง ในการเข้ารับบริการ 10. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสังคม 11. ไม่พัวพันยาเสพติด 
เด็กและเยาวชน เป็นพลังที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี เห็นถึงความสำคัญของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในด้านการพัฒนาสั่งคม การที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เป็นสังคมแห่งคุณธรรมสังคมแห่งความสงบสุขนั้น ต้องเริ่มที่ตัวบุคคลเป็นสำคัญ เมื่อบุคคลมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์แล้วย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาสังคมเป็นอย่างมาก
ด้านนางสาวจันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินกิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีการประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สร้างค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุพรรณบุรี และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากทั้ง 10 โรงเรียน 10 อำเภอของสุพรรณบุรี จำนวน 150 คน ร่วมกิจกรรม
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ภาพ/ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ประชุมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต กรุงเทพกลาง และกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันพุธที่ 12 มิ.ย. 67 ท่...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ