วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

โครงการก่อสร้างพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพื้นที่เกาะพะลวย    จ.สุราษฎร์ธานี


เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคณะทีมงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ เข้าพบกับ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะเทศบาลนครเกาะสมุย และเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการแนะนำโครงการก่อสร้างพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) บนพื้นที่เกาะพะลวย จ.สุราษฎร์ธานี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้คำแนะนำกับเกี่ยวแผนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนเกาะพะลวยได้มีอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้และพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านเกาะพะลวย ทั้งนี้ยังเน้นย้ำให้พื้นที่เกาะพะลวยเป็นเกาะอนุรักษ์ที่ใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Island) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเกาะพลังงานต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยต่อไปดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้นำโครงการดังกล่าวเข้าแผนการพัฒนาไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) โดยเสนองบประมาณผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 วงเงิน 172 ล้านบาทถ้วน ระยะเวลาโครงการ 2563-2567 และได้ผู้รับจ้างเป็นบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด โดยมีระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ถึง 26 ธันวาคม 2566 จากการดำเนินงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 โดยพลเรือตรีสุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 และโรงเรียนบ้านเกาะพะลวยพร้อมด้วยชาวบ้านบนเกาะพะลวย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำโดย นายยงยุทธ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ 2, นายอภิสิทธิ์ ทองปัสโณว์ สำนักรองผู้ว่าการสายงานยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด นำโดยนายสุรพงษ์ สันติเวทย์วงศ์  นายธนาคม รื่นพานิช ประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุย และคณะ พร้อมด้วยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 (ศรชล.ภาค 2) โดยพลเรือตรีสุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 ได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่การก่อสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างดังกล่าวและชี้แจงประชาชนในพื้นที่ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวบ้านบนเกาะพะลวยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้มีไฟฟ้าใช้ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประกอบอาชีพในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและทำให้ชาวบ้านมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น


ในการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะ ได้นำอุปกรณ์การเรียนการสอนและมอบเงินทุนโครงการอาหารกลางวัน ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สมาคมชาวสุราษฎร์ธานี ที่ได้ให้การสนับสนุน ทีวีจำนวน 12 เครื่อง โดยการนำของท่านนายกสมาคมชาวสุราษฎร์ธานี ท่านชาติชาย สุทธิกรม ที่มีจิตเมตตากับครูและนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ ศรชล.ภาค 2 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะพะลวยจำนวน 57 ทุน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะพะลวยพร้อมทั้งชาวบ้านในพื้นที่นางนิตยา สาระคง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะพะลวย ได้กล่าวขอบคุณคณะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้การสนับสนุน บริจาคสิ่งของและมอบทุนอาหารกลางวันและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะพะลวย
////สิทธิเณศ  เห้งทับ
โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ