วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565

BCG (U2T for BCG) ตำบลบางคูรัด นนทบุรี

การอบรมเชิงปฎิบัติการและถ่ายทอดความรู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์" ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จัดอบรมเชิงปฎิบัติการและถ่ายทอดความรู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น ท้องถิ่น มีสมุนไพรต้นแบบหลายชนิด อาทิตะไคร้ อัญชัน มะรุม หนานเฉาเหว่ย มะยม เป็นต้น   ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ อย่างเป็นรูปธรรม ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG ) ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี คุณเจษฎา ศุภนิธิวรกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางคูรัด พร้อมคณะกรรมการและทีมงานภาคประชาชน บัณฑิต ผู้ปฎิบัติงานในพื้นตำบลบางคูรัด อบรมเรียนรู้กับประชาชนเพื่อจัดกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้เชียวชาญด้านการขายออนไลน์  เทคนิคการขายสิ้นค้าชุมชนออนไลน์สู่ความยั่งยืนในอนาคต  
และวิทยากรหมอพื้นบ้านที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร โดยมีนายอัชฌา รู้ดี เป็นวิทยากร

กิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ชาตะไคร้อัญชัน โดยนางนิตยา ใจปลื้มเกษม และคณะ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำผลิตภัณฑ์ ต่อยอด การขาย การพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้การรับรองมาตรฐานสินค้า สู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ต่อไป

เจนกิจ นัดไธสง  รายงาน โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ