วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กรมชลประทาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจจิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้ (28 ก.ย.65) ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี นายชูชีพ พงษ์ไซย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคประชาชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา ได้มาร่วมรับทราบความก้าวหน้าและสรุปผลของการศึกษา ซึ่งทางโครงการได้ให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาโครงการอย่างต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาด้านต่างๆ อันจะทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและมีเสถียรภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้ใช้เวทีในการแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้กรมชลประทานและคณะผู้ศึกษา ได้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของท่านไปพิจารณาประกอบการศึกษาและพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุด
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอสรุปผลการศึกษาของโครงการให้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจได้รับทราบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ