วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ราชบุรี จัดประชุมรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับจังหวัด ประจำ ปี 2565
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมลำภาชี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมาย นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับจังหวัด เพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 พร้อมรับทราบผลการจัดเก็บและร่วมกันตรวจสอบรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 22 หน่วยงานและพัฒนาการอำเภอทั้ง 10 อำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ โดย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี, นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯในการนี้ 
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ ได้นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับจังหวัด ประจำ ปี 2565 โดยมีประเด็นนำเสนอข้อมูลฯ ที่สำคัญ ดังนี้
 1.การตรวจสอบและรับรองผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565
 2. การส่งเสริมและการสนับสนุนข้อมูลฯ ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผลการประชุมมีมติรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับจังหวัด ประจำ ปี 2565 ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ ดำเนินการ ดังนี้
1.ส่งผลรายงานคุณภาพชีวิต (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป
2.ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความสำคัญเร่งด่วนในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) เห็นชอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เป็นหน่วยดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวคิด Smart survey Smart data system รูปแบบการจัดเก็บผ่านระบบ Digital ที่ทันสมัย รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน รวมทั้งติดตามผลแบบเรียลไทม์ได้ เพื่อพัฒนาข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้ก้าวสู่การเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ใช้ในการพัฒนาฐานรากของประเทศต่อไป
ในการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ